Мінченко Марина Василівна

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

Тема дисертації:  Ніжинський окружний  суд (1864 – 1917 рр.): інституційне становлення та кадрове забезпечення

(затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 5  від 28 жовтня 2020 року);  

Науковий керівник: Крижанівський Віталій Михайлович, кандидат історичних наук. 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

Мінченко М. Службова кар’єра товаришів голів Ніжинського окружного суду (1874–1919 рр.). Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2022. Том 33 (72), № 4. С.87–93 DOI: 10.32782/2663-5984/2022/4.15

URL: https://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/4_2022/15.pdf

Мінченко, М., Федоров, І. Кар’єрний шлях голів Ніжинського окружного суду (1874 –1919 рр.). Сіверянський літопис. 2021. № 3.  C. 89–97. DOI: 10.5281/zenodo.5084852.

URL: http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2021/Siver_litopis_03_2021.pdf

Статті у закордонних виданнях

Крижанівський В. М., Мінченко М. В. Життєвий шлях голови Ніжинського окружного суду Миколи Васильовича Шугурова.Theory and practice of modern science: сollection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International  Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), November 12, 2021. Krakow, Republic of Poland: European Scientific Platform. С. 102–103.

URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/12.11.2021/638

Опубліковані праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації

Мінченко М. Голови Ніжинського окружного суду у світлі матеріалів фонду 358. Сіверщина в історії України. 2022. Вип.15. С. 93–95. URL:

http://nz-hlukhiv.com.ua/wp-content/uploads/sivershuna/sivershuna_2022.pdf

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

Мінченко М. Адвокатура повітів Чернігівської губернії 1885 – 1914 рр.: соціально-професійний зріз. Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. Частина 2 (здобувачі ОНС «Доктор філософії»). м. Глухів, 11-12 берез. 2021 р. Глухів, 2021. С. 128–133.

Апробація результатів дослідження

Міжнародні конференції:

Участь у роботі II International  Scientific and Theoretical ConferenceTHEORY AND PRACTICE OF MODERN SCIENCE, за результатами опубліковано тези

Крижанівський В. М., Мінченко М. В. Життєвий шлях голови Ніжинського окружного суду Миколи Васильовича Шугурова.Theory and practice of modern science: сollection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International  Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), November 12, 2021. Krakow, Republic of Poland: European Scientific Platform. С. 102–103.

URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/12.11.2021/638

Всеукраїнські конференції:

Участь у роботі ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сіверщина в історії України»

Мінченко М. Голови Ніжинського окружного суду у світлі матеріалів фонду 358. Сіверщина в історії України. 2022. Вип.15. С. 93–95. URL:

http://nz-hlukhiv.com.ua/wp-content/uploads/sivershuna/sivershuna_2022.pdf

Регіональні конференції:

Участь у  щорічній звітній науково-практичній конференції здобувачів загальної середньої,  передвищої  і вищої освіти, аспірантів і молодих учених, м. Глухів, 11 – 12 березня 2021 року

Мінченко М. Адвокатура повітів Чернігівської губернії 1885 – 1914 рр.: соціально-професійний зріз. Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. Частина 2 (здобувачі ОНС «Доктор філософії»). м. Глухів, 11-12 берез. 2021 р. Глухів, 2021. С. 128–133.

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти:

Показники особистісного зростання здобувача освіти

ДатаКурси, модулі, вебінари, літні школи тощоКількість годинРеєстраційні дані документів
08.09.2020вебінар Clarivate «Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання».1 год.Сертифікат
09.09.2020вебінар Clarivate «Web of Science Core Collection для наукової роботи».1 год.Сертифікат
10.09. 2020вебінар Clarivate «Публікаційна стратегія науковця».1 год.Сертифікат
11.09.2020вебінар Clarivate «Можливості аналітичного інструменту InCites».1 год.Сертифікат
15.09.2020курс на платформі Prometheus «Наукова комунікація в цифрову епоху».90 год.3 кредитаEKTCСертифікат
18.09.2020вебинар Clarivate «Оценка научных публикаций: современные инструменты и их корректное применение».3 год.Сертифікат
13.10.2020вебінар Clarivate  «Референс-менеджер EndNote: швидке оформлення публікацій без помилок».1 год.Сертифікат
15.10.2020вебінар Clarivate «Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки».1 год.Сертифікат
16.10.2020вебінар Clarivate «Профілі автора: створення, корегування, можливості».1 год.Сертифікат
04.11.2020вебінар Clarivate «Профіль установи у Web of Science: створення, корегування, використання».1 год.Сертифікат
04.11.2020вебинар Clarivate «Web of Science: поиск и анализ грантовой поддержки».1 год.Сертифікат
06.11.2020вебинар Clarivate «Многообразие идентификаторов авторов: Publons, ORCID, ResearchGate, Google Scholar».1 год.Сертифікат
19.11.2020 20.11.2020тренінг з підготовки експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти19.1120.11Сертифікат
07.12.2020вебінар Clarivate «Світ наукових видань».1 год.Сертифікат
08.12.2020вебінар Clarivate «Новий інтерфейс Web of Science».1 год.Сертифікат
08.12.2020онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівників шкіл».50 год.Сертифікат
15.12.2020Всеукраїнський науково-методичний семінар «Методика викладання європейської інтеграції»6 год.0,2 кредитаEKTCСертифікат НВ № 1263
05.01.2021вебінар Clarivate «Ресурси Clarivate для наукової діяльності».2 год.Сертифікат
14.01.2021вебінар Clarivate «Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки».1 год.Сертифікат
14.01.2021вебінар Clarivate «Essential Science Indicators».1 год.Сертифікат
09.02.2021вебінар Clarivate «Авторські профілі науковця: бонус чи тягар».1 год.Сертифікат
14.05.2021вебінар Clarivate «Підбір видання для публікації».1 год.Сертифікат
18.05.2021Всеукраїнський  круглий стіл «Європейський Союз як глобальний актор».6 год.0,2 кредитаEKTCСертифікат НВ № 1278/21
19.05.2021круглий стіл «Суверенна Україна і її Основний закон: до 25-ї річниці прийняття Конституції України» Сертифікат № 1213
04.06.2021курс на платформі Prometheus «Урбаністика: сучасне місто». Сертифікат
17.10.2021курс на платформі Prometheus“Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів”  (60 годин) 2 кредити ЄКТССертифікат
17.10.2021курс на платформі Prometheus“Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах”3 тижні (4,5 години); щотижня 1,5 години Сертифікат
19.11.2021Цикл вебінарів  «Головні метрики сучасної науки», науково-навчальний центр компанії “Наукові Публікації”30 годин (1 кредитЄКТС)Сертифікат № АА 2788
8-10.12.21ХІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів “Глухівські наукові читання-2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук”9 годинСертифікат №2764
9.12.2021Всеукраїнський науково-практичний семінар “Досвід Європейського Союзу у сфері реагування на виклики безпеки”6 годин(0,2 кредита ЄКТС)Сертифікат НВ №2846
14.04.202210th All-Ukrainian Scientific PedagogicalReadings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students«THE 21ST CENTURY CHALLENGESIN EDUCATION AND SCIENCE»6 hours(0,2 ЄКТС) Сертифікат
20.05.2022Всеукраїнський круглий стіл«Європейський Союз після Лісабонського договору: від трьохопорної структури до конституціоналізму».3 год.(0,1 кредитаЄКТС)Сертифікат
23.05.2022курс на платформі Prometheus«Медіаграмотність:практичні навички»30 годин(1 кредит ЄКТС)  Сертифікат
24.05.2022курс на платформі Prometheus«Дезінформація: види, інструменти та способи захисту». Сертифікат
23.02., 14.09. – 09.11.22Сертифікатна програма Українського католицького університету «Американська політика і система урядування»60 год(2 ECTS)№ 20220370Додаток https://bit.ly/3GetXq4 Сертифікат https://bit.ly/3imtU3J
31.10. – 7.12.22Серії live вебінарів «Наукові зустрічі» від Ради молодих вчених НАПН України спільно науковими установами НАПН України, Центром неперервної освіти та Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» при Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України10,5 год  (0,35 ECTS)№ 31100712/04https://bit.ly/3FPeGMf
21.11. –27.11.22Курс підвищення кваліфікації «Бренд науковця у цифровому світі»30 год(1 ECTS)№1477https://bit.ly/3Y3ViDL
12.12. 22Вебінар «Цифрові інструменти Google для освіти»2 год(0,07 ECTS)№GDTfE-BПП-08762https://bit.ly/3v9OAil
8.12. – 25.12.22Серія тренінгів «Додатки Google для підвищення цифрової спроможності»30 год(1 ECTS)GWПЦС-00058https://bit.ly/3BY6nwA

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0002-4091-2018 

Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=tgddBEcAAAAJ&hl=uk

ResearchGate

Publons

Науковці України

Scopus

Web of Science http://www.webofscience.com/wos/author/record/HLX-5703-2023