ОНП Історія та археологія

ПРОЄКТ Освітньо-наукова програма “Історія та археологія” 2024

Cертифікат про акредитацію освітньої програми

Освітньо-наукова програма “Історія та археологія” за спеціальністю 032 Історія та археологія ОНС Доктор філософії 2023 р.

Освітньо-наукова програма “Історія та археологія” за спеціальністю 032 Історія та археологія ОНС Доктор філософії 2022 р.

Освітньо-наукова програма “Історія та археологія” за спеціальністю 032 Історія та археологія ОНС Доктор філософії 2021 р.

Освітньо-наукову програму «Історія та археологія» зі спеціальності 032 Історія та археологія розроблено з урахуванням сучасних вимог суспільства відповідно до 9 рівня НРК України, третього циклу QF for EHEA та 9 рівня EQF for LLL.

Програму зорієнтовано на наукові дослідження із продукування нових знань розробки ефективних способів функціонування та розвитку гуманітарної галузі з урахуванням сучасних тенденцій розвитку європейської освітньої системи, що мають широке практичне застосування на національному та регіональному рівнях.

2010 р. в Університеті почала функціонувати кафедра історії (від 2014 р. – кафедра історії, правознавства та методики навчання). Відтоді науковий потенціал кафедри посилювався, про що свідчить випуск кафедрою фахового збірника наукових праць «Історичні студії суспільного прогресу», в якому публікувалися й аспіранти за ОНП.

З вересня 2015 р. кафедрою історії, правознавства та методики навчання факультету філології та історії (від 01.01.2021 – Навчально-науковий інститут філології та історії) здійснюється навчання магістрів за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)», що сприяло започаткуванню освітньо-наукової програми «Історія та археологія» зі спеціальності 032 Історія та археологія.

Спеціальність 032 Історія та археологія була запроваджена постановою КМУ «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» №266 від 29.04.2015 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №674 від 27.09.2016, №53 від 01.02.2017, №762 від 7.07.2021).

ОНП зі спеціальності 032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки затверджено на засіданні вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка 21.06.2017 р., протокол № 14. Перший набір здобувачів відбувся у вересні 2017 р. в кількості двох осіб денної форми навчання (С.Базиль, С.Морозов); захист С.Базиль відбувся 09.11.2020 р. у Спеціалізованій вченій раді ДФ 26.373.002 у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10).

07.02.2024 р. відбувся успішний захист дисертації Н.Петренко на здобуття наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія акредитованої у 2023 р. ОНП “Історія та археологія”.

Особливістю освітньо-наукової програми є глибоке врахування регіонального контексту, а саме: соціально-економічної історії України в сер. ХVII – поч. ХХ ст. включно з історією регіону Сіверщини та Глухова як столиці лівобережної Гетьманщини, історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка – першого закладу вищої педагогічної освіти в Україні. Водночас в ОНП сфокусовано увагу на дослідженні сучасних міжнародних відносин та інтеграційних процесів, зокрема, від жовтня 2020 р. кафедра історії, правознавства та методики навчання реалізовує проєкт Еразмус+ Модуль Жана Моне “Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність”, до виконання якого було долучено здобувачів освіти за ОНП.

Навчальні плани

Навчальний план 2022 денна форма навчання

Навчальний план 2022 заочна форма навчання

Навчальний план 2021 денна форма навчання

Навчальний план 2021 заочна форма навчання