Клюєв Андрій Миколайович

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

Тема дисертації:  «Грошовий обіг та лічба монет на території Сіверщини в середині XVII – наприкінці XVIIІ ст. за письмовими та скарбовими джерелами» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 3від 20 жовтня  2021 року;  

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Чумаченко Олена Анатоліївна

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

1. Бєлашов В. І., Клюєв А. М. Монетні скарби колишньої столиці Гетьманщини м. Глухова та його округи (друга половина ХVII-ХVIII ст.) Сіверщина в історії України : зб. наук. праць. Вип. 8. Київ : Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. С. 127–132.

2. Клюєв А. М. Топографія знахідок монетно-речових скарбів ХVII-ХVIII ст. на території Глухівського району. Сіверщина в історії України. Зб. наук. пр. Вип. 11. Глухів-Київ. 2018. С. 96 – 104.

3. Курок О. І., Бакалець О. А., Клюєв А. М. Скарби мідних монет Речі Посполитої; Московського царства та Балтійських володінь Швеції середини ХVII ст. з Сумщини. Сіверщина в історії України. Зб. наук. пр. Вип. 13. Глухів-Київ. 2020. С. 121 – 129.

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

1. Бєлашов В. І., Бакалець О. А., Клюєв А. М. Монетно-речові скарби Петропавлівського монастиря другої половини ХVII-ХVIII ст. (с. Будищі). Історичні студії суспільного прогресу. Вип. 5. Глухів: ГНПУ ім. О.Довженко, 2017. С. 109 – 124

2. А. М. Клюєв Монетні скарби м. Глухова та його округи (друга половина ХVII-ХVIII ст.) Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 листопада 2015 р. Кіровоград: Київ: Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 66 – 68

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

Всеукраїнські конференції:

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

Профілі:

ORCID

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science