Ткаченко Наталія Миколаївна

Ткаченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Tkachenko

Контактні дані: ел.адреса: gnpunauka@gmail.com

Освіта:

1995-2000 ‒ Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М. Сергєєва-Ценського (Спеціальність «Початкове навчання та іноземна мова (англійська)», кваліфікація: учитель початкових класів та іноземної мови (англійської)).

Науковий ступінь:

2011 р. – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності».

2021 р. – доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертації: «Теоретичні і методичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти»

Вчене звання:

2015 р. – доцент кафедри іноземних мов та методики викладання.

Підвищення кваліфікації

Повний список публікацій

Інформація про наукову діяльність за останні 5 років:

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

 1. Ткаченко Н.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. К., 2011.  198 с.
 2. Ткаченко Н.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04. НПУ імені М.П.Драгоманова. К., 2011. 21 с. 

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:

 1. Ткаченко Н. М. Теоретичні і методичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти : дис… д. пед. наук: 13.00.04. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів, 2020. 617 с.
 2. Ткаченко Н. М. Теоретичні і методичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти : автореф. дис… д. пед. наук: 13.00.04. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів, 2020. 43 с.

Монографії

 1. Ткаченко Н. Формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов: теорія та методика : монографія ̸ за наук. ред. В. П. Курок. Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. 454 с. 
 2. Ткаченко Н. Проєктування педагогічної системи цілеспрямованого формування професійного іміджу майбутніх учителів англійської мови. Transformations in contemporary Society: Humanitarian Aspects : monograph. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. Р. 269–276.

Навчально-методичні видання

 1. Ткаченко Н.М., Чирва М.К. Навчальний посібник для домашнього читання за романом Шарлотти Бронте “Джейн Ейр” : навчальний посібник. Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. 80 с.
 2. Ткаченко Н.М., Мілютіна О.К., Чирва М.К. Read, Learn and Speak : навчальний посібник. Глухів: РВВ ГДПУ, 2004.  61 с.

Ткаченко Н.М., Мілютіна О.К., Чирва М.К. Read, Learn and Speak: навчальний посібник. Глухів: РВВ ГДПУ, 2008.  129 с.

 1. Ткаченко Н.М. English for specific purposes : навчальний посібник. Глухів: РВВ ГНПУ ім. Олександра Довженка, 2013. 68с.
 2. Ткаченко Н. Професійний імідж вчителя іноземних мов : навчальний посібник. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2019. 73 с. URL: http://192.168.1.72/handle/123456789/798
 3. Ткаченко Н. Підготовка та проведення окремих видів навчальних занять у ЗВО : методичні рекомендації для студентів ОС «магістр» спеціальності 014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська). Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2019. 43 с.

Статті у виданнях, які індексуються в наукометричних базах

Web of Science

 1. Kurok V., Tkachenko N. Future English Teachers’ Professional Image Forming. Postmodern openings. 2020. Vol. 11, Issue 3. P. 95‒114. URL: https://doi.org/10.18662/po/11.3/201

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Ткаченко Н.М. Теоретичні аспекти підготовки викладача вищої школи до інноваційної діяльності. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2005.  Вип. 6. С.69-72.
 2. Ткаченко Н.М. Теоретичні аспекти формування творчих педагогічних умінь майбутніх учителів іноземної мови в початковій школі. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання.  2006. Bип.5. С.235-246.  
 3. Ткаченко Н.М. Сутність і специфіка професійних умінь і навичок студентів вищого навчального закладу. Вісник Глухівського державного педагогічного університету.  Серія: Педагогічні науки. 2006. Вип. 8. С.226-231.
 4. Ткаченко Н.М. Готовність студентів до проектування позаурочної виховної діяльності як передумова ефективної професійної діяльності вчителя початкових класів. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2007.  Вип.10.  С. 71-78. 
 5. Ткаченко Н.М. Умови оптимізації підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань: РВЦ «Софія», 2008. Вип. 27. С. 35-41.
 6. Ткаченко Н.М. Теоретичні та методологічні засади позаурочної виховної діяльності. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія. Чернівці: ЧНУ, 2008. Вип. 432. С.181-190. 
 7. Ткаченко Н.М. Сутнісна характеристика педагогічного проектування та механізми його здійснення. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. 2009. Вип. 11. С. 80-91. 
 8. Ткаченко Н.М. Структурна характеристика готовності майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Педагогіка, Психологія і соціологія». 2012.  Вип. 2 (12). С. 111-116.
 9. Ткаченко Н.М. Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2012. № 4. С. 103-108.
 10. Ткаченко Н. М. Методичні засади викладання інтегрованого курсу «Англійська мова та світова література» у програмі підготовки майбутніх учителів англійської мови. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Ялта : РВВ КГУ, 2014. Вип. 46. Ч. 3. С. 133-139. 
 11. Ткаченко Н. М. Теоретичні засади формування міжкультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки. Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. Ялта: РИО КГУ, 2014. Вып. 46. Ч. 4. С. 251 – 256. 
 12. Ткаченко Н. М. Особливості реалізації соціокультурного підходу до навчання іноземних мов у вищій школі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. № 8 (42). С. 255–262. 
 13. Ткаченко Н. Теоретико-методологічні основи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземної мови з урахуванням положень концепції «Нова українська школа». Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. № 9 (63). С. 188–200.
 14. Ткаченко Н. Орієнтири професійної діяльності сучасного вчителя іноземних мов. Педагогічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. № 73. Т. 1. С. 139–144.
 15. Ткаченко Н. Імідж як феномен міждисциплінарного наукового дослідження. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2017. Вип. 1 (33). С. 119–127. 
 16. Ткаченко Н. Концепція системного формування професійного іміджу вчителя іноземної мови. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2017. Вип. 1. С. 124–129.  
 17. Ткаченко Н. М. Педагогічні фактори та умови успішної реалізації педагогічної системи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у ВПНЗ. Теорія і методика професійної освіти. 2017. Вип. 13. 65–79. URL: https://ivet-ua.science/images/Journals_IPTO/TMPO/TMPO_13_2017.pdf
 18. Ткаченко Н. М. Критеріально-рівневий підхід до діагностування професійного іміджу вчителя іноземних мов. Педагогічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. № 81. Т. 1. С. 201‒207.
 19. Ткаченко Н. М. Стратегії, техніки та технології створення позитивного професійного іміджу вчителя іноземних мов. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 60. Т. 2. С. 168‒172. 
 20. Ткаченко Н. М. Методика формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка. 2018. № 3. С. 180‒183. 
 21. Ткаченко Н. М. Генезис уявлень про імідж в історії людства. Інноваційна педагогіка. 2018. № 5. С. 133‒137.
 22. Ткаченко Н. М. Визначення сучасного контексту поняття «професійний імідж вчителя іноземних мов» у науковому просторі. Педагогіка формування  творчої  особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. № 61. Т 2. С. 198‒202. 
 23. Ткаченко Н. М., Ткаченко І. О. Професійна підготовка вчителів іноземних мов в історичній ретроспективі. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2019. Вип. 39. С. 30‒39. 
 24. Ткаченко Н. М. Моделювання педагогічної системи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Інноваційна педагогіка. 2019. № 9. С. 86‒91. 
 25. Ткаченко Н. М. Стан проблеми формування професійного іміджу вчителів іноземних мов в освітній практиці. Педагогіка і психологія. 2020. Вип. 63. С. 168-178.
 26. Ткаченко Н. М., Ткаченко І. О. Аналіз результатів впровадження педагогічної системи цілеспрямованого формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Інноваційна педагогіка. 2020. № 22. С. 103‒107. 

Публікації у виданнях інших держав

 1. Ткаченко Н.М. Навчання учнів старшої школи говоріння англійською мовою на основі комунікативних фразеологічних одиниць. Сборник научных трудов  SWorld.  Иваново : МАРКОВА АД, 2013. Вып. 3. Том 19.  С.20-24.
 2. Tkachenko N. Foreign Language teacher’s professional image structure. Modern Science ‒ Moderní věda. Praha. Česká Republika : Nemoros, 2017. № 1. S. 77‒84. (ISSN 2336-498X) 
 3. Tkachenko N. M. Selecting and structuring the content of the future teachers of English professional training in the aspects of their professional image forming. Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 2018. № 1(9). S. 20‒25. (ISSN 2450-3800
 4. Ткаченко Н. М. Концепція формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у закладах вищої педагогічної освіти. Colloquium-journal. Warszawa, Poland, 2019. № 18 (42). С. 56‒60. (ISSN 2520-2480)
 5. Ткаченко Н. М., Ткаченко І. О. До проблеми визначення поняття «професійний імідж». Colloquium-journal. Warszawa, Poland, 2019. № 21 (45). С. 58‒60.  (ISSN 2520-2480)

Публікації у матеріалах конференцій

 1. Ткаченко Н.М. Організаційно-методична система підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності. Актуальні проблеми реформування змісту освіти середніх навчальних закладів країн Європейського союзу: матеріали міжрегіонального науково-практичного семінару (Глухів, 21 травня 2009 року). Глухів: ГДПУ ім.Олександра Довженка, 2009.  С. 37-40.
 2. Ткаченко Н.М. Лінгвістична казка як методичний прийом. Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: КУПРІЕНКО, 2013. Вип. 1. Т. 15. С.85-91.
 3. Ткаченко Н.М. Національно-культурний компонент навчання іноземної мови в загальноосвітній школі. Мовна освіта в Україні і за кордоном: тенденції, реалії і перспективи розвитку : матеріали міжрегіонального науково-практичного семінару (Глухів, 15-16 травня 2014 року) / гол. редактор. Г.П. Кузнецова.  Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2014.  C. 53-55.
 4. Ткаченко Н.М. Теоретичні засади використання подкастів у навчанні іноземних мов. Сучасні тенденції в навчанні української, російської та іноземної мов у закладах освіти різних типів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (15 травння 2015 р., м. Старобільськ). Старобільськ, 2015.  С. 25-29.
 5. Ткаченко Н. М. Особливості формування професійного іміджу майбутнього вчителя іноземної мови у педагогічному університеті в умовах глобалізації. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 3 грудня 2015 р.). Суми, 2015. Ч. 2. С. 150‒153. 
 6. Ткаченко Н. Сутність та структура професійного іміджу майбутнього вчителя іноземних мов. Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов по материалам ХІХ международной научной конференции (г. Переяслав-Хмельницкий, 26‒27 ноября 2016 г.). Переяслав-Хмельницкий, 2016. Вып. 11 (19). Ч. 4. С. 109‒114.
 7. Ткаченко Н. М. Генезис та сучасний стан проблеми формування професійного іміджу. Глухівські наукові читання – 2016. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали VІ міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів (м. Глухів, 27‒29 вересня 2016 р.). Глухів, 2016. С. 88‒92. 
 8. Ткаченко Н. М. Сучасні вимоги до професійної підготовленості вчителя іноземної мови як чинники формування його позитивного іміджу. Сучасна іншомовна освіта в Україні та закордоном: стан, виклики і перспективи : матеріали II міжрегіонального науково-практичного семінару за участю вчених України та зарубіжжя (м. Глухів, 25 жовтня 2016 р.). Суми, 2016. Вип. 2. С. 132‒135. 
 9. Ткаченко Н. М. Імідж вчителя іноземної мови як соціально-психологічний феномен і предмет наукового дослідження. Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Глухів, 10‒11 листопада 2016 р.). Глухів, 2016. С. 148‒151. 
 10. Ткаченко Н. Теоретико-методологічні основи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземної мови з урахуванням положень концепції «Нова українська школа». Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 8 грудня 2016 р.). Суми, 2016. Ч. 2. С. 75‒79.  
 11. Ткаченко Н. М. Імідж як соціальний феномен. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23‒24 грудня 2016 р.). Львів, 2016. С. 119‒121. 
 12. Ткаченко Н. М. Педагогічні принципи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju : zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (Warszawa, 30‒31.01.2017). Warszawa, 2017. S. 90‒92.  URL: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/file/scientific_conference_61/61-31.pdf
 13. Ткаченко Н. Н. Функции профессионального имиджа учителя иностранных языков. Наука и образование – важнейший фактор развития общества в современных условиях : материалы IV международной научно-практической конференции (г. Караганда, 28 апреля 2017 г.). Караганда, 2017. С. 272‒275.
 14. Tkachenko N. Foreign language teacher professional image: the essence, structure and functions. The 21st Century Challenges in Education and Science : матеріали V науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами (м. Глухів, 20 квітня 2017 р.). Суми, 2017. Вип. 4. С. 175‒177. 
 15. Ткаченко Н. М. Критерії та показники сформованості професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Бердянськ, 20‒21 квітня 2017 р.). Бердянськ, 2017. Ч. 2. С. 233‒235. 
 16. Tkachenko N. Qualitative characteristics of the levels of the Foreign languages teacher’s professional image. Scientific horizons – 2017 : materials of the XIII international scientific and practical conference (Sheffield, September 30‒ October 7, 2017). Sheffield, 2017. P. 3‒11.  
 17. Ткаченко Н. М. Відбір змісту процесу формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого ‒ погляд у майбутнє : збірник тез учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6‒7 жовтня 2017 р.). Київ, 2017. С. 103‒105.  
 18. Ткаченко Н. М. Педагогічні фактори, що впливають на формування професійного іміджу майбутнього вчителя іноземних мов. Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого ‒ погляд у майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ніжин, 19‒20 жовтня 2017 р.). Ніжин, 2017. С. 204‒206.  
 19. Ткаченко Н. М. Технологічні особливості процесу формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 7 грудня 2017 р.). Суми, 2017. Ч. 1. С. 206‒210.  
 20. Tkachenko N. Information and communication technologies as the leading means of future foreign languages teachers professional image forming. The 21st Century Challenges in Education and Science : матеріали V науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами (м. Глухів, 18‒19 квітня 2018 р.). Суми, 2018. Вип. 6. С. 35‒36.  
 21. Ткаченко Н. М. Вербальний імідж майбутнього вчителя іноземних мов як основа його професійного іміджу. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Суми, 29 листопада 2018 р.). Суми, 2018. С. 80‒82. 
 22. Ткаченко Н. М. Формування вербальної складової професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення дисципліни «Ділова англійська мова». Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 6 грудня 2018 р.). Суми, 2018. С. 87‒91.  
 23. Ткаченко Н. М. Сучасний вчитель – який він: результати опитування учнів. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Суми, 29 листопада 2019 р.). Суми, 2019. С. 86‒89.
 24. Ткаченко Н.М. Тренінг як технологія формування презентаційних навичок педагога 21 століття. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі: збірник  матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30 листопада 2021 р., м. Суми. Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. С.110-114.

Нагороди та відзнаки: