Петренко Наталія Миколаївна

асистет кафедри історії, правознавства та методики навчання

Тема дисертації: 

«Створення системи україномовної освіти для дорослих на території Сумщини у 20-х рр. ХХ ст.» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 4 від 31 жовтня 2018 р.)  

Науковий керівник: Крижанівський Віталій Михайлович, кандидат історичних наук. 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у виданнях, які індексуються в наукометричних базах

Web of Science

 1. Петренко Н. М. Вчителі початкової освіти дорослих Сумщини 1920-х – початку 1930-х рр.: просопографічний портрет.Сторінки історії: збірник наукових праць. Вип. 51. К. : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2020. С. 135-146.  https://doi.org/10.20535/2307-5244.51.2020.220181

Статті у фахових наукових виданнях України

 1. Єпик Л. І., Петренко Н. М Ідеологічна складова у діяльності лікнепів Сумщини (друга половина 20-х – перша половина 30-х років ХХ ст.).Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2018. Вип. 50. С. 318-322. 
 2. Петренко Н. М. До питання українізації народних шкіл у Конотопському повіті Чернігівської губернії на початку ХХ ст. Історичні студії суспільного прогресу. 2019. Вип. 7. С. 211-218.  

Статті у закордонних виданнях

Періодичне науковоме видання держави, яка входить

до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу

 1. Yepyk, L., & Petrenko, N.Scientific Journal of Polonia University38(1-2), 301-311.

Наукові періодичні видання інших держав:

 1. Єпик Л., Петренко Н. Діяльність товариства «Геть неписьменність» на території Сумщини у 20-30 рр. ХХ ст.Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4, No 3.
 2. Єпик Л., Петренко Н.Система фінансування лікпунктів у 20 рр. ХХ ст. на Сумщині.Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4, No 8.

Опубліковані праці, які засвідчують

апробацію матеріалів дисертації:

 1. Петренко Н. Агітаційна кампанія за грамотність на Сумщині у 20-х роках ХХ ст. Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали VІІІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів. Глухів, 2018. С. 93-94.
 2. Петренко Н. М. Організаційні заходи зі створення системи початкової освіти дорослих в Україні у 20-х рр. ХХ ст. Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє»(м. Київ, 3-4 травня 2019 р.). Київ, 2019. С. 4-6.
 3. Петренко Н. М. Організація навчального процесу в школах для дорослих на Сумщині у 20-х роках ХХ століття. Глухівські наукові читання – 2019. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали ІХ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів (м. Глухів, 25-29 листопада 2019 р.). Глухів, 2019. С. 60-62.
 4. Petrenko N. Prosopographic analysis of the teacher intelligentsia of Sumy region of the 1920’s. VIІI Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students “The 21st Century Challenges in Education and Science” (Hlukhiv, April 14–15, 2020). Hlukhiv, 2020. Р. 178-180.
 5. Петренко Н. М. Агітаційна кампанія за грамотність на Сумщині в 20-х роках ХХ століття. Освіта XXI століття: молодіжний вимір : матеріали звітної науково-практичної конференції здобувачів освіти (ОНС «Доктор філософії»)(м. Глухів, 6-7 лютого 2020 р).
 6. Петренко Н. М. Газета «Геть неписьменність» як джерело вивчення періоду кампанії ліквідації неписьменності 20-30 рр. ХХ ст. Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020.
 7. Петренко Н. М. Товариство «Геть неписьменність» та його роль у впровадженні політики з ліквідації неписьменності в Україні (20-30 рр. ХХ ст.). Perspectives of world science and education. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 738-743. 
 8. Петренко Н. М. Впровадження політики ліквідації неписьменності в 20-х рр. ХХ ст.: причини та передумови. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 313-316. (0,4 д.а)
 9. Петренко Н. М. Джерела з вивчення питання становлення та розвитку україномовної системи освіти дорослих на Сумщині (20-ті роки ХХ століття)Abstracts of the International scientific conference «Global science and education in the modern realities» USA. August 26-27. «ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP. Seattle, Washington, USA 2020. Pp. 447-450
 10. Петренко Н. М. Підготовка вчителів лікнепів на Сумщині на початку кампанії ліквідації неписьменності у 20-х роках ХХ століття. Глухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали Х Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів (м. Глухів, 9-11 грудня 2020 р.). Глухів, 2020. 
 11. Петренко Н. М. Аналіз газети «Геть неписьменність» як засобу навчання учнів лікнепів у період кампанії ліквідації неписьменності 20-30-х років ХХ століття. Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. Частина 2 (здобувачі ОНС «Доктор філософії») (м. Глухів, 11-12 березня 2021 року). Глухів, 2021. С. 137-141
 12. Петренко Н. М. Способи і засоби залучення дорослого населення до навчання під час кампанії лікнепу у 20-х роках ХХ століття. Інновації в науці: сучасний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих дослідників (22 квітня 2021 року, м. Суми). Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. С. 278-280.

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

 1. VIII Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук». м. Глухів, Україна, 4 – 6 грудня 2018 р. 
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє». м. Київ, Україна, 3-4 травня 2019 р.
 3. ІХ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів. м. Глухів, Україна, 25-29 листопада 2019 р.
 4. IV Міжнародна науково-практична конференція «Eurasian scientific congress». м. Барселона, Іспанія, 19-21 квітня 2020 р.
 5. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives of world science and education». м. Осака, Японія, 22-24 квітня 2020 р.
 6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference». м. Стокгольм, Швеція, 3-5 травня 2020 р.
 7. Наукова міжнародна конференції «Global science and education in the modern realities 2020». м. Сієтл, США, 26-27 серпня 2020 р. 
 8. Х Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2020». м. Глухів, Україна, 9-11 грудня 2020 р.
 9. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих дослідників «Інновації в науці: сучасний вимір» м. Суми, Україна, 22 квітня 2021 року, 

Регіональні конференції:

 1. VIІI науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science». Глухів, квітень 14–15, 2020.
 2. Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Освіта XXI століття: молодіжний вимір. Глухів, 6-7 лютого 2020 року.
 3. Щорічна звітна науково-практична конференція здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. м. Глухів, 11-12 березня 2021 року

Форуми, круглі столи:

 1. І Міжнародний культурологічний науково-практичний форум у форматі круглого столу «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки: вітчизняний і зарубіжний досвід». 24-25 травня 2021 року, м. Суми, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка.

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

Профілі:

ORCID

Google Академія

Publons  

Web of Science