Науково-дослідна робота

Викладачі кафедри іноземних мов та методики викладання приділяють значну увагу науково-дослідній роботі. Тема наукового дослідження кафедри: «Сучасні підходи до навчання іноземних мов та професійної підготовки вчителя англійської мови і літератури» (Зареєстрована в УкрІНТЕІ від 17.09.2020 №0120U103903). Результати й висновки наукових досліджень сприяють модернізації та поглибленню навчального науково-практичного базису, залученню здобувачів освіти до проведення досліджень, забезпеченню конкурентоздатності наукових праць.

Напрями науково-дослідної роботи кафедри:

 • підготовки та видання наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection;
 • участь у науковій та науково-технічній діяльності спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук;
 • проведення наукових заходів спільно з облдержадміністраціями;
 • виступи на наукових конференціях ріхних рівнів і публікація тез доповідей;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів;
 • надання науково-консультативної допомоги студентам при написанні англомовних статей та участі в англомовних наукових студентських конференціях, конкурсах та олімпіадах;
 • робота над дисертаційними дослідженнями, підготовка до захисту;
 • керівництво студентськими науковими гуртками та проблемними групами;
 • задучення студентів доучасті в науковій роботі: участі у конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт, олімпіадах різних рівнів;
 • інтеграція наукової роботи із освітнім процесом;
 • підготовка навчально-методичних посібників та підручників;
 • випуск збірника матеріалів щорічних науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «21st Challenges in Education and Science»;
 • рецензування й опонування дисертаційних робіт, авторефератів дисертацій;
 • укладання госпдоговірних наукових тем із зацікавленими установами та підприємствами;
 • укладання угод про наукове співробітництво із закладами вищої освіти України тощо.

Заходи, що проводяться кафедрою

Кафедрою проводятьсяметодичні семінари для вчителів, студентів, викладачів Hlukhiv Foreign Language Workshop Hlukhiv Foreign Language Workshop “INNOVATIVE ASPECTS OF THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN UKRAINE AND ABROAD“, щорічні всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами “The 21st Century Challenges in Education and Science”. Тематика конференції торкається широкого спектру проблем:

 • нерозв’язані питання в лінгвістиці й літературознавстві;
 • нові виклики в методиці навчання;
 • перспективи досліджень у гуманітарних науках;
 • нові тенденції в природничих науках;
 • новаторські напрямки розвитку професійно-технологічної освіти.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасна іншомовна освіта України та зарубіжжя: стан, виклики і перспективи” (24-25 жовтня 2018 року): програмазбірник матеріалів

Матеріали VI Всеукраїнських науково-педагогічних читаньмолодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами “The 21st Century Challenges in Education and Science” (2018): програмазбірник тез доповідей.

Матеріали VII Всеукраїнських науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами “The 21st Century Challenges in Education and Science” (2019): програмазбірник тез доповідей.

Матеріали VIII Всеукраїнських науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами “The 21st Century Challenges in Education and Science” (2020): програмазбірник тез доповідей.

Матеріали IX Всеукраїнських науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами “The 21st Century Challenges in Education and Science” (2021): програмазбірник тез доповідей.