Мозговий Олексій Сергійович

Мозговий Олексій Сергійович

Спеціальність: 032 Історія та археологія 

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна

Тема дисертації:  «Періодична преса північного лівобережжя 1920-х років як інструмент комуністичної пропаганди.  

(затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 4 від  26  жовтня 2022 року.).

Науковий керівник: Гриценко Андрій Петрович, доктор педагогічних наук.

Список опублікованихпраць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

Статті у закордоннихвиданнях

Опубліковані праці, якізасвідчують апробацію матеріалів дисертації

1. Мозговий О.С. Газета “Більшовик Полтавщини” як інструмент комуністичної пропаганди. Глухівські читання – 2022. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : Збірник матеріалів ХІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / За заг. ред. А.С. Полякова. Глухів, 2022. С. 103-105.

2. Мозговий О.С., Гриценко А.П. Особливості дослідження комуністичної пропаганди в умовах декомунізації. Актуальні питання дослідження вітчизняної історії й викладання предметів громадянської та історичної освітньої галузі в умовах НУШ: збірник наукових праць / [редкол.: Гриценко А.П., голова, Чумаченко О.А., співголова та ін.]. Глухів: Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, 2022. Вип. 1. С. 69-71.

Апробаціярезультатівдослідження

Відомості про академічнумобільність

Відомості про стажування

Участь упроєктах та грантах

Участь у заходах неформальноїосвіти

Профілі:

ORCID

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science