Лучкіна-Загородня Любов Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання

Освіта:

1981 – 1985 – Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М.Сергєєва-Ценського (Спеціальність: Педагогіка і методика початкового навчання. Кваліфікація: вчитель початкових класів).
2003–2004  – Глухівський державний педагогічний університет (Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Кваліфікація: вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури).  


Науковий ступінь:
2001 – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія і методика навчання української мови». Тема дисертації: «Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів загальнотехнічних дисциплін».  

Вчене звання: 2003 р. – доцент кафедри української мови.      

Нагороди та відзнаки:
2004 р. –  Грамота Управління освіти  і науки Сумської обласної державної адміністрації;
2004 р. –  Грамота Управління освіти  і науки Сумської обласної державної адміністрації;
2004 р. –  Знак «Відмінник освіти України»;
2005 р. –  Грамота Управління освіти  і науки Сумської обласної державної адміністрації;
2006 р. –  Почесна грамота Глухівської міської ради;
2009 р. –  нагороджена іменним годинником від Президента України;
2012 р. –  Грамота Управління освіти  і науки Сумської обласної державної адміністрації;
2013 р. –  Грамота Глухівської міської ради;
2019 р. –  Почесна грамота  Національної академії педагогічних наук України

Список наукових праць

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

 1. Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів загальнотехнічних дисциплін [Текст] : дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Лучкіна Любов Василівна ; АПН України; Інститут педагогіки.  Київ, 2000. 232 арк.
 2. Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів загальнотехнічних дисциплін : автореферат дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Лучкіна Любов Василівна ; АПН України; Інститут педагогіки. Київ, 2000- 19 с.

Монографії

 • Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки: колективна монографія / за ред. А. О. Новикова. Харків : ХІФТ,  416 с..

Навчально-методичні видання

 • Культура ділового професійного мовлення з практикумом: Програма педагогічних вузів 7.010103 – Педагогіка і методика середньої освіти, трудове навчання (із спеціалізаціями) /Упорядник Л.Лучкіна.  Глухів, 1999. 8 с.
 • Лучкіна Л. Короткий навчальний словник термінологічної лексики за спеціальністю 7.010103 – Педагогіка і методика середньої освіти, трудове навчання (із спеціалізаціями). Глухів, 2000. 32 с.
 • Культура ділового професійного мовлення з практикумом: Програма педагогічних вузів 7.010103 – Педагогіка і методика середньої освіти, трудове навчання (із спеціалізаціями)/ Упорядник Л.Лучкіна/ Видання 2, виправлене і доповнене (Гриф МОН).  Глухів, 2002.  8 с. 
 • Кухарчук І., Лучкіна Л., Марєєв Д., Холявко І. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум: навчальний посібник. Глухів, 2021. 134 с.
 • Лучкіна Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до практичних занять (для здобувачів освіти денної форми навчання).  Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2021. 28 с.
 • Лучкіна Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації (для здобувачів освіти заочної форми навчання). Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2021.  32 с.
 •  Лучкіна Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням: робоча програма з курсу. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2021.  32 с.

Статті у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Web of Science, Scopus:

 1. Luchkina, L., Tsinko, S., Меdvid N., Barannyk, N., Marieieva, T., Hrychanyk, N.  Psycholinguistic Aspects of Youth Speech. Consequences and Realities of Postmodernism in Ukraine. Postmodern OpeningsVol. 13 No. 3 (2022), 201-215.
 2. Kuznetsova, H., Panasenko, A., Luchkina, L., Zenchenko, T., & Danylchenko, I. (2023). Dialogic learning as means of forming the communication skills of higher education students. Revista Eduweb, 17(2), 101-115. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.02.9
 3. Kuznetsova, H., Zenchenko, T., Luchkina-Zahorodnia, L., Barannyk, N., & Kholiavko, I.  Linguistic and literary educational field in the system of communicative field formation (2023). Multidisciplinary Science Journal , 5, 2023ss0505. https://doi.org/10.31893/multiscience.2023ss0505

Статті, опубліковані у фахових наукових виданнях України

 1. Лучкіна Л. Творча реалізація майбутнього вчителя  технічного фаху на заняттях з рідної мови в системі вузівської освіти // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Збірник наукових статей. Випуск 2.  К., 1999. С.241 – 243.
 2. Лучкіна Л. Психолого-педагогічні передумови мовленнєвої освіти майбутніх учителів технічного фаху// Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць. Випуск 9. Харків, 1999. С. 67 – 69.
 3. Лучкіна Л. Удосконалення мовленнєвої підготовки вчителів загальнотехнічних дисциплін// Наукові записки. Серія: Педагогіка. № 3.  Тернопіль, 1999.С.92 – 95.
 4. Лучкіна Л. Мовна й мовленнєва підготовка майбутніх учителів технічних дисциплін у світлі теорії мовленнєвої діяльності// Педагогіка і психологія. 1999.  № 4. С.112 – 116.
 5. Лучкіна Л. Сучасний стан мовленнєвої підготовки майбутніх учителів технічного фаху// Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. К. НПУ, 2001. Вип.5. С.228 – 233.
 6. Лучкіна Л.В., Демидчик Г.С. Розвиток мовленнєвої особистості майбутнього вчителя технічного фаху в процесі вивчення мовного курсу// Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Випуск 18.  Рівне: РДГУ, 2002. С. 153 – 159.
 7. Лучкіна  Л.В. Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів технічного фаху засобами художньої літератури// Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Випуск 22.  Рівне: РДГУ, 2002. С. 95 – 98.
 8. Лучкіна Л.В. Формування фахового словника у майбутніх учителів технічних спеціальностей  // Наукові записки. Серія: Педагогіка, № 3. Тернопіль, 2002. С.101 – 104.
 9. Лучкіна Л. Роль української художньої літератури у формуванні мовленнєвої особистості майбутнього вчителя // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3. Глухів: ГДПУ, 2003. С.100-104  
 10. Лучкіна Л.В. Основні напрями мовно-мовленнєвої підготовки студентів технічних спеціальностей у педагогічних вузах // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4. Глухів: ГДПУ, 2004.
 11. Лучкіна Л. Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів технічного фаху// Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4. – Київ: КиМУ, 2004. С. 167 – 178.
 12. Лучкіна Л.В., Садовнікова О.П. Стимулювання студентів-філологів до вдосконалення мовленнєво-творчих умінь як складова фахової підготовки вчителя-словесника// Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 11.  Глухів: ГДПУ, 2008. С. 151 – 155.
 13. Лучкіна Л.В., Вінчура Ж.В. Педагогічна практика як засіб удосконалення мовлення студента-практиканта// Вісник Глухівського державного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 13. Глухів: ГДПУ, 2009. С. 155 – 159.
 14. Лучкіна Л. Формування майбутнього вчителя-словесника// Українська мова і література в школі.  2010. № 7. С.46 – 47.
 15. Бойко Н.І., Лучкіна Л.В. Українська фразеологія крізь призму гендерних стереотипів//Українська мова і література в школі: Науково-методичний збірник Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. № 50, 2015. Чернігів, 2015. С. 3 – 9.
 16. Марєєв Д.А., Лучкіна Л.В. Еволюція підходів до вивчення динаміки українських говірок у вітчизняній та зарубіжній діалектології (ХХ – поч. ХХІ ст.) // Історичні студії суспільного прогресу, Глухів.2018.
 17. Кухарчук І., Лучкіна Л., Риторична компетентність учнів: зміст, структура та шляхи формування // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2021. С. 149-161.

Публікації в інших виданнях

 • Лучкіна Л.В. Підготовка  майбутнього вчителя до роботи над формуванням у першокласників  графічних навичок письма// Здобутки і перспективи початкової школи: тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю факультету підготовки вчителів початкових класів. Глухів, 1996. С.44 – 46.
 • Лучкіна Л. Усне ділове мовлення майбутніх учителів технічного фаху в системі професійної підготовки // Методика вивчення ділового мовлення в середній та вищій школі: Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Умань, 2001 р./ редколегія Кузь В.Г. та ін.. К. 2001. С.69 – 71.
 • Демидчик Г., Лучкіна Л. Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів// Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів: Збірник матеріалів Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 – 18 жовтня 2001 р.).  Вінниця: ВДПУ, 2001. 
 • Лучкіна Л.В. Формування мовленнєвої особистості майбутнього вчителя засобами художньої літератури // Вісник науково-методичних досліджень   Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Випуск 1.  Вінниця: ВГПК, 2012. С. 87 – 93.
 • Лучкіна Л.В. Формування в студентів навичок синтаксичного аналізу мови сучасної української преси// Вісник науково-методичних досліджень   Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Випуск 1.  Вінниця: ВГПК, 2013.С. 34 – 37.

Сертифікати