Кузнецова Галина Петрівна

Кузнецова Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання

Кузнецоа

У 1990 році з відзнакою закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». У 2001 р. – Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Українська мова і література, зарубіжна література». Працювала вчителем української мови, світової літератури в Семенівській ЗОШ Глухівського району, Сумської області; у старшій ланці Глухівської школи-інтернату (викладач факультативів «Риторика», «Стилістика».) Із 1997 року обіймала посаду завідувача практиками Глухівського педагогічного інституту ім.С.М.Сергєєва-Ценського, асистента кафедри української мови і літератури.

 Кандидатську дисертацію з теми «Формування в студентів філологічних факультетів готовності до викладання української літератури в процесі педагогічної практики»  зі спеціальності 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська література)» захистила у 2006 році.

У 2013 році здобула вчене звання доцента.

Наукові інтереси: формування мовно-мовленнєвої вправності майбутніх учителів української мови і літератури (практична підготовка майбутнього фахівця; фонетико-фонологічні компетенції); актуальні проблеми риторичної підготовки студентів соціономічних спеціальностей; офіційно-ділова комунікація в освітній адміністративно-управлінській сфері.

Є активним учасником міжнародних, всеукраїнських форумів, конференцій, семінарів.

Керівник роботи Малої академії наук «Акцентологічна компетентність учнів старшої загальноосвітньої школи» (виконавець Катюжинська А.О., учениця 11 класу Глухівської ЗОШ №6). На обласному етапі конкурсу наукових робіт – І місце (лютий 2017 року); на Всеукраїнському –  ІІІ місце (квітень 2017 року).

Науковий керівник дисертації Корчової О.М. з теми: «Формування риторичної компетентності у майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів». 11 травня 2017 року – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2017 р. Галина Петрівна була членом команди розробників проекту в Конкурсі освітніх програм Європейського Союзу («Жан Моне» програми «Erasmus +». У 2018 р. – подання заявки на участь у проекті в рамках програми Erasmus +: «Мовна стратегія Європейського Союзу – основа розвитку громадянського суспільства в Україні».

Член редколегій збірників наукових праць викладачів і студентів. 

Автор низки наукових праць, зокрема статей у фахових виданнях, колективних монографій, навчальних посібників, серед яких:

Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника: моногр. / Г.П. Кузнецова, С.В. Цінько. – Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім.О.Довженка. – 2013. – 192 с.

Електронні засоби навчання у сучасному інформаційному освітньому просторі. Globalne aspekty Ekonomii ?wiatowej i Stosunków Mi?dzynarodowych w warunkach niestabilno?ci gospodarczej: monografia Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Cz?stochowa, Akademia Polonijna, 2016, S. 723 – 731.

Культуровідповідне управління дошкільною освітою як умова ефективного розвитку дітей дошкільного віку : моногр. / І.Г.Данильченко, Г.П.Кузнецова, О.І.Курок та ін.; за заг.ред. Т.О.Пономаренко. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім..О.Довженка, 2016. – 204 с.; С.108-111; С.190-202.

Офіційно-діловий стиль в освітньому менеджменті. Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції: моногр. / П.Біліченко, О.Зайцева, Т.Зенченко та ін.; за заг.ред. Г.Луценка. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 272 с.; С.194-208.

Фоностилістика і фоностилістичні засоби увиразнення тексту: від ретроспекції до сьогодення. Development and modernization of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publshing”, 2017. 436 p. P. 199 – 218.

Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційнихтехнологій: монографія/ за науковою редакцією М.С. Вашуленка. – Суми : Вінніченко М.Д., 2017. – 410 с. С.6-48; 213-263.

Нагороди та відзнаки

Кузнецова Галина Петрівна нагороджена знаком «Петро Могила», знаком «Відмінник освіти України», грамотами Міністерства освіти і науки України, Сумської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.