Курок Олександр Іванович

Курок Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Курок Олександр Іванович – ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України.Народився 13 червня 1955 року в селі Мутині Кролевецького району Сумської області.Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальностями «Фізичне виховання» та «Історія».У 1994 році захистив кандидатську дисертацію, у 2002 році отримав наукове звання професора, у 2011році захистив докторську дисертацію.

Педагогічну діяльність у Глухівському інституті (зараз Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) розпочав у 1981 році. Працював викладачем, завідувачем кафедри, деканом, проректором з соціально-економічних питань.

З 2000 року – ректор Глухівського педагогічного інституту. З 2009 року – ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Науковий ступінь: доктор історичних наук.

Шифр і найменування спеціальності: 07.00.07 – Історія науки і техніки.

Тема дисертації: «Еволюція наукової думки про ґрунти (80-ті рр. XIX – XXI ст.)».

Вчене звання: професор.

Підвищення кваліфікації: 

Місце проходження: ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НААПНУ Центральний інститут післядипломної освіти.

Категорія: Ректори (президенти, начальники), проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів.

Номер свідоцтва: СП 35830447/0830-19.

Термін проходження: з 13.02.2019 – по 07.06.2019.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

 • КУРОК О.І., ВІЛЬЧКОВСЬКИЙ Е.С. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПІДРУЧНИК. СУМИ, 2019. 467 С.
 • КУРОК О.І., ДОЛИННИЙ Ю.О. ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ : НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК. КРАМАТОРСЬК, 2017. 115 С.
 • КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ : КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ ПІД ЗАГ. РЕД. О.І. КУРКА. ГЛУХІВ, 2015. 232 С.
 • КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ : КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ ЗА РЕД. О. І. КУРКА. ГЛУХІВ, 2015. 232 С.
 • КУРОК О. І. УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. КУЛЬТУРОВІДПОВІДНЕ УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ : КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ, КУРОК О.І., ПОНОМАРЕНКО Т. О., ТІТАРЕНКО С. А. ТА ІН. ГЛУХІВ, 2016. 204 С. С. 166-177.
 • Н.О. ГАЛИЧ, О.М. ЛІВІНСЬКИЙ, В.О. ЛІВІНСЬКИЙ, О.Ф. ОНІПКО, О.І. КУРОК, В.С. ДОРОФЄЄВ, А.Д. ЄСИПЕНКО, В.П.ЗІНЧЕНКО, І.Н. ДУДАР РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК З МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ХІМІЇ. КИЇВ, 2015. 724 С.
 • КУРОК О., ЗІНЧЕНКО В. РЕАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. ОСВІТА ДЛЯ МИРУ = EDUKACJA DLA POKOJU: ЗБ. НАУК. ПР.: У 2 Т. / РЕДКОЛ.: КРЕМЕНЬ В.Г. (ГОЛОВА); КОЦУР В.П., НИЧКАЛО Н.Г., ШЛЬОСЕК Ф. (ЗАСТ. ГОЛОВИ); ДОВГИЙ С.О., ЛУК’ЯНОВА Л.Б., ВОВК М.П., КОТУН К.В. (ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ). КИЇВ : ВИД-ВО ТОВ «ЮРКА ЛЮБЧЕНКА», 2019. Т. 2. 648 С. С. 97-111.
 • КУРОК О., ГРУДИНІН Б. ЙОСИП ШКЛОВСЬКИЙ: СПОГАДИ ПРО ВИТРАТНУ ОСОБИСТІСТЬ. КРАЄЗНАВСТВО. № 2. С. 103-121.
 • КУРОК О. І., БАРСУКОВСЬКА Г. П. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПІШИХ ПЕРЕХОДІВ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. ВІСНИК ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА. НАУКОВЕ ВИДАННЯ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ». ВИПУСК 2 (34). ГЛУХІВ, 2017. С. 223-234.
 • КУРОК О. І., ЗІНЧЕНКО В. П., КУРТАСЬ С. А. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ. ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ [ТЕКСТ]. ВИП. 5/6. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА. МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ / АСОЦ. РЕКТОРІВ ПЕД. УН-ТІВ ЄВРОПИ; [РЕДКОЛ. В. П. АНДРУЩЕНКО [ТА ІН.]]. КИЇВ, 2015. С. 78-89.
 • КУРОК О. І., ЗІНЧЕНКО В.П. ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПОШУКУ В ДОСВІДІ ГЛУХІВСЬКОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ. МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (М. СУМИ, 26-27 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ). СУМИ, 2015. С. 37-40.
 • КУРОК О. І., КУРОК В.П. ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ. ОСВІТА ДЛЯ СУЧАСНОСТІ : ЗБ. НАУК. ПР. : У 2 Т. / МІН-ВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, НАПН УКРАЇНИ, НПУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА, КОМІТЕТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК, НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛЬЩА – УКРАЇНА», ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАПН УКРАЇНИ, АСОЦ. РЕКТОРІВ ПЕД. УН-ТІВ ЄВРОПИ ; РЕДКОЛ. : В. Г. КРЕМЕНЬ (ГОЛОВА), В. П. АНДРУЩЕНКО, Н. Г. НИЧКАЛО, Ф. ШЛЬОСЕК (ЗАСТ. ГОЛОВИ) ; Л. ЛУК’ЯНОВА, Л. МАКАРЕНКО, О. ПАДАЛКА [ТА ІН.] (ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ). КИЇВ, 2015. Т. 1. С. 589-596.
 • КУРОК О. І., БАКАЛЕЦЬ О. А. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА УНР ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1917-1918 РР. СОЦІУМ. ДОКУМЕНТ. КОМУНІКАЦІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ. 2017. ВИПУСК 3. СЕРІЯ «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» С. 81-90.
 • КУРОК О. І., БАРСУКОВСЬКА Г. П. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ОСВОЄННЯ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ ЕЛЕМЕНТІВ СПОРТИВНИХ ВПРАВ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД. ВІСНИК ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА. НАУКОВЕ ВИДАННЯ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ». ВИПУСК 2 (37), ЧАСТИНА 2. ГЛУХІВ, 2018. С. 181-188.
 • КУРОК О. І., ХАЦАЮК О. В. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ. SCIENTIFIC DISCOVERIESPROJECTSSTRATEGIES AND DEVELOPMENTCOLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS «LOГOS» WITH PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE (VOL. 2)OCTOBER 25, 2019. EDINBURGHUK: EUROPEAN SCIENTIFIC PLATFORM. С.107-109.
 • КУРОК О. І., ТЕРЄХОВ Є. О., ХАЦАЮК О. В. ФУНКЦІОНАЛЬНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НГУ ДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ. DIE RELEVANT UND DIE NEUHEIT DER MODERNEN WISSENSCHAFTLICHEN STUDIENDER SAMMLUNG WISSENSCHAFTLICHER ARBEITEN «LOГOS» ZU DEN MATERIALIEN DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICH-PRAKTISCHEN KONFERENSWIEN, 23 AUGUST, WIEN : NGO «EUROPAISCHE WISSENSCHAFTSPLATTFORM», 2019. В. 2. S. 93-95.
 • КУРОК О. І., ХАЦАЮК О. В. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ, ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НГУ ДО ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ», 31 ЖОВТНЯ, 2019 Р. ХАРКІВ, 2019. С. 228-229.
 • КУРОК О. І., ХАЦАЮК О. В. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПІДРОЗДІЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ КУРСАНТІВ, СЛУХАЧІВ І СТУДЕНТІВ». СЕКЦІЯ № 4 «СПІЛЬНІ ДІЇ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» (12-13 ВЕРЕСНЯ, 2019 РОКУ, М. ОДЕСА). ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ. ОДЕСА, 2019. С. 357-358.