Холявко Ірина Вікторівна

Холяко

Холявко Ірина Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання

У 1996 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Російська мова і література та українська мова і література».

Кандидат філологічних наук з 2004 року. Дисертацію з теми «Суспільно-політична лексика у пресі 90-их років ХХ ст. (семантико-функціональний аналіз)» захистила у 2004 році в спеціалізованій вченій раді К 23.053.04 Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Автор 45 публікацій.

Монографії:

Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: монографія / за науковою ред. М. С. Вашуленка. Суми, 2017. 410 с. (Співавтор)

Курок О. І., Кузнецова Г. П., Новиков А. О., Троша Н. В. та ін. Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки: монографія / за ред. А. О. Новикова. Харків: ХІФТ, 2019. 416 с. (Співавтор)

Посібники:

Мовностилістичні аспекти редагування: навчаль­ний посіб­ник. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. 240 с.

Фахова українська мова: навчально-методичний посібник. Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. 140 с.

Культура наукової української мови: електронний навчальний посібник. Глухів, 2016. URL: http://library.gnpu.edu.ua/books/Scientific%20language/index.htm

Статті:

Національні традиції українського синтаксису у сфері наукової комунікації.Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17–18 лютого 2017р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. С. 27–31.

Експресивність наукового тексту в аспекті комунікативно-прагматичної парадигми сучасної лінгвістики.International research and practice conference «Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine»: Conference Proceedings, April 28–29, 2017. Lublin. С. 28–32.

Науковий текст у соціокультурному просторі сучасності.Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2017. № 26. С. 81–84.

Естетика наукової діяльності: лінгвістичний вимір.Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23–24 березня 2018 р.). Одеса: Міжнароднийгуманітарнийуніверситет, 2018. С. 32–35.

Морфологіяякстилетвірнийчинникнауковоготексту: International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland»(Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018). Volume 5. Wolomin, 2018. Р. 188–191.

Формування полікомунікативної особистості на засадах європейського мовного досвіду  / І. М. Заремська,  О. М. Корчова, Г. П. Кузнецова, І. О. Кухарчук, І. В. Холявко. VII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Vol. 2.  Warsaw, Poland, 2018. S. 53–58.

Стильовий синкретизм літературного щоденника (на матеріалі «Щоденника» О. Довженка). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2019. № 39. Т. 1. С. 76–79.

Сучасний науковий дискурс як синергетична єдність комунікативних дій.Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Publishing House «ACCENT». Sofia, Bulgaria, 2019. Pp. 9499. URL: http://sci-conf.com.ua.

Науковий дискурс крізь призму лінгвосинергетики. International scientific and practical conference «Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU»: Conference proceeding, September, 2021, 2019. Romania, Baia Mare: Izdevnieciba «Baltija Publishing». Pp. 140143.

ЖанровістандартищоденниковогодискурсуО. Довженка. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації2019. Том 30 (69) № 3. Ч. 1.С. 56–60.

У 2018 р. була відзначена грамотою Глухівської міської ради за особистий внесок у підготовку фахівців для освіти, в організацію та проведення наукової роботи серед студентської молоді, активну участь у громадському житті університету.

Наукові інтереси: актуальні проблеми мовленнєвої культури наукової комунікації, науковий текст в аспекті девіатології, науковий текст як об’єкт редагування, синергетичний підхід до вивчення наукової мови.

Профіль у Google Scholar

 Сертифікати за участь у наукових заходах: