Карабін Богдана Вікторівна

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

Тема дисертації: 

«Краєзнавець Михайло Федорович Пономаренко (1920-2010): професійна, наукова та просвітницька біографія». (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 4 від 25 жовтня 2017 року;  

Науковий керівник: Крижанівський Віталій Михайлович, кандидат історичних наук. 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Публікація наукових статей

 1. Карабін, Б.В., 2022. Історія села Домантове в науковому доробку М. Ф. Пономаренка. Гілея: науковий вісник. № 12-1. С. 39-44.
 2. Карабін, Б.В., 2022. Пам’яткоохоронна діяльність краєзнавця  М.Ф. Пономаренка на теренах Черкащини в 1950-1990-х рр. Сіверщина в історії України: наукове видання. №15. С. 31-35.                      

Публікація  тез виступів

 • Карабін Б.В. Михайло Федорович Пономаренко – фундатор історичного краєзнавства Черкащини. Глухівські наукові читання – 2017. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали VII Міжнар. інтернет-конф. молод. учених і студ. [Глухів, 4-6 груд. 2017 р.]
 • Karabin B. Historical area study in pedagogical practice of Mikhaylo Fedorovych Ponomarenko. Матеріали VI Всеукраїнських науково-педагогічних читань молодих учених і здобувачів освіти іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science». Глухів, 2018.          
 • Карабін Б.В., Крижанівський В.М. «Постать П. Гулака-Артемовського у краєзнавчих нарисах М. Ф. Пономаренка». Глухівські читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції/за заг. ред. А.С. Полякова. – Глухів, 2021. С. 77-78.
 • Karabin В. THE FIGURE OF S. VASYLCHENKO IN LOCAL HISTORY STUDIES OF M. PONOMARENKO. Матеріали X Всеукраїнських науково-педагогічних читань молодих учених і здобувачів освіти іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» «The 21st Century Challenges in Education and Science» : [Випуск 10]. – Глухів, 2022. С. 56-60.
 • Карабін Б.В. Краєзнавець М.Ф. Пономаренко та літературно-краєзнавче об’єднання «СУПІЙ». Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів фахової передвищої, вищої освіти та молодих учених «Освіта і наука ХХІ століття: молодіжний вимір». – Глухів, 2022 р. С.39-40.
 • Карабін Б. Газетні публікації краєзнавця М. Ф. Пономаренка як елемент публічної історії. Public History. Історія в публічному просторі: збірник Міжнародної наукової конференції (Київ, 20 травня 2022 року) / За ред. Юрія Латиша; дизайн Маргарити Дяченко. – Київ, 2022. С.198-201.

Статті у фахових наукових виданнях України

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

 1. VII Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2017. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» (м. Глухів, 4-6 грудня 2017 року);

Регіональні конференції та семінари:

 1. Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів «Молодіжна наука в контексті нової української школи» (м. Глухів, 13-15 березня 2018 року);
 2. VI науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» (м. Глухів, квітень 2018 р.)
 3. Глухівські читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: ХІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 8-10 грудня 2021 року. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

Профілі:

ORCID

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science