Гриценко Андрій Петрович

Гриценко Андрій Петрович, доктор педагогічних наук (2021), завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання

Гриценко А.П. 1

Вищу освіту здобув 1998 року у Сумському державному педагогічному інституті імені А.С.Макаренка, який закінчив з відзнакою у 1998 році й отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Історія України, всесвітня історія та практична психологія», здобув кваліфікацію учителя історії України, всесвітньої історії та практичного психолога в закладах освіти.

У 2012—2015 рр. навчався в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни) захистив 28 жовтня 2015 року у спеціалізованій вченій раді в Інституті педагогіки НАПН України.

З 2018 по 2020 навчався в докторантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У грудні 2020 року закінчив цей заклад й отримав диплом магістра за спеціальністю «Освітні вимірювання», здобув професійну кваліфікацію «Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості; професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу; методист; помічник керівника підприємства (установи, організації).

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему «Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти захистив 23 квітня 2021 року у спеціалізованій вченій раді в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.

Нагороджений грамотою Сумської обласної ради, грамотою Голови Сумської обласної державної адмінітрсації.

Член робочої групи (модуль Жана Моне 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE)

Науковий керівник трьох аспірантів:

Ащаулова Тетяна Анатоліївна

Нікітін Сергій Валерійович

Мозговий Олексій Сергій

Викладає навчальні дисципліни:

Сфера наукових інтересів: формування професійної компетентності майбутніх учителів історії, методика використання історичних джерел у процесі навчання, формування інформаційних ресурсів, використання Вікіпедії в освітньому процесі, методика викладання історії в школі, краєзнавство, історія Глухівщини та Сумщини.

Автор понад 30 навчальних  посібників та близько 100 наукових статей з методики викладання історії в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Найбільш відомі посібники: конспекти уроків з історії України та всесвітньої історії у 10 класі, а також всесвітньої історії у 7-8 класах, Хрестоматії та книги для читання з історії.

НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографії:

 1. Гриценко А. П. Формування інформаційно-комунікативної компетентності вчителів історії засобами хмарних технологій. Хмарні технології в навчальних закладах: колективна монографія / за заг. ред. В. П. Сергієнка. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. С. 253–282.
 2. Гриценко А. П. Формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки: монографія. Суми: ФОП: Цьома С. П., 2020. 358 с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Науково-дослідницька практика: особливості організації та проходження: методичні рекомендації для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 032 Історія та археологія / Автори-укладачі: Андрій Гриценко, Наталія Ткаченко. Глухів, 2022. 65 с. URL: http://hdl.handle.net/123456789/1855 http://192.168.1.72/handle/123456789/1855 ++ http://46.201.250.252/handle/123456789/1855
 2. Методика інноваційного викладання історичних дисциплін у закладах вищої освіти: навчально-методичний посібник / Автор-укладач: А. П. Гриценко. Глухів, 2022. 276 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/363293898_Metodika_innovacijnogo_vikladanna_istoricnih_disciplin_u_zakladah_visoi_osviti (дата звернення: 06.09.2022). http://46.201.250.252/handle/123456789/1840

Публікації у закордонних періодичних виданнях:

 1. Lukіianchuk Alla, Yefimov Dmytro, Biletska Oksana, Hrytsenko Andrii, Hevko Oxana. Organization of Independent Work of Students of Higher Pedagogical Universities of Ukraine by Means of Moodle IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.7, July 2022. pages: 421-426. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202207/20220752.pdf (Web of Sciences)

Публікації у фахових виданнях:

 1. Гриценко А. П. Можливості використання ІТ-технологій у ході впровадження модельних навчальних програм громадянської та історичної освітніх галузей базової середньої освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. 2022. Вип. 1 (48). С. 108-117. URL: https://doi.org/ 10.31376/2410-0897-2022-1-48-108-117
 2. Курок О.І., Гриценко А. П. Організація фахової підготовки майбутніх педагогів у Глухівському учительському інститутіу 1870-х роках. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2022. Вип.50, № 3, Ч. 1 С. 12-24. URL : https://drive.google.com/file/d/13tyjlSGYVQVAxv1icwPFgzN4x7XLNBvR/view  
 3. Гриценко А.П., Ащаулова Т.А. Порівняльна характеристика соціального статусу та рівня життя викладачів глухівської чоловічої гімназії та глухівського учительського інституту в 1870-х – 1900-х роках.Сумський історико-архівний журнал. 2022. № XXXIX. С. 26-32. DOI:doi.org/10.21272/shaj.2022.i39.p.25
 4. Гриценко А.П., Чумаченко О.А., Прокопчук В.С. Початковий період кампанії ліквідації неписьменності на Сумщині у 20-х роках ХХ ст.: агітація за грамотність, заохочення до навчання та ідеологічний чинник (за документами Державного архіву Сумської області). Сумський історико-архівний журнал. 2022. № XXXVІІI. С. 48-56. DOI: doi.org/10.21272/shaj.2022.i38.p.48 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88629
 5. Гриценко, А., Курок, О., & Чумаченко, О. (2022). Заклади початкової освіти дорослого населення на Сумщині наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія, 9/51, 94‒109. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.9/51.254456.
 6. Гриценко, А., Назарова, В. (2022). Поховання 1922-1991 рр. Глухівського єврейського цвинтаря в контексті історії єврейської громади міста. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки, (35), 104–112.
 7. Гриценко А., Свистун О. Особливості розвитку тютюново-махоркової промисловості на території сучасної Сумщини на рубежі ХІХ–ХХ ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2022. Вип. 33. С. 11–15. URL: https://journals.oa.edu.ua/Historical/article/view/3420/3118
 8. Hrytsenko A. The influence of the use of electronic textbooks and manuals on the professional competence of the history. Knowledge, Education, Law, Management. Lublin, Poland: Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej, 2019. № 3/4 (27/28). P. 53–62.
 9. Hrytsenko A. Developing the Content of Forming the System of Intending History Teachers Professional Competence Using Multimedia Technologies. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020. Volume 12. Issue 1. Sup. 1. Р. 330–346. URL: https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/238 (Web of Sciences)
 10. Гриценко А. П. Определение методов формирования профессиональной компетентности будущих учителей истории с использованием мультимедийных технологий. Bulletin of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. Pedagogy. Psychology. Sociology Series. Astana, Kazahstan, 2020. № 1 (130). P. 45–52. DOI: https://doi.org/10.32523/2616-6895-2020-130-1-45-52
 11. Гриценко А. П. Определение принципов формирования профессиональной компетентности будущих учителей истории с использованием мультимедийный технологий. Вестник Псковского государственного университетаСерия: Психолого-педагогические науки. Псков: Псковский государственный университет, 2020. Вып. 11. С. 3–9.
 12. Гриценко А. Особенности структуры профессионально-исторической компетенции будущих учителей истории. Вестник Академии педагогических наук Казахстана. Астана, Казахстан, 2020. № 2 (март–апрель). С. 106–110.
 13. Гриценко А. П. Проблематика использования мультимедийных учебных средств по истории в образовательном процессе. Вестник Полоцкого государственного университетаСерия Е: Педагогические науки. Новополоцк, Беларусь, 2020. № 7. С. 7–11.
 14. Гриценко А.П. Формирование умений старшеклассников в области использования информационных ресурсов в процессе изучения всемирной истории. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. 2015. № 2 (195). С. 65-70. 
 15. Гриценко А.П. Моніторинг сформованості у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 17 (2-2014). – Кам’янець-Подільський: КНУ ім. І.Огієнка, 2014. – С. 23-27. 
 16. Гриценко А.П. Методика формирования в старшеклассников учений использовать информационные ресурсы в процессе обучения истории. Материалы Заочной Международной научно-практической конференции на тему: «Актуальные вопросы методики преподавания общественных дысциплин» 28 марта 2014 ж. Алматы: КазНПУ им. Абая, 2014. С. 35-37
 17. Гриценко А.П. Механізм формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 23 / Глухівський НПУ ім. О.Довженка; редкол.: О.І.Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка,  2013. С. 61-68.– (Серія: Педагогічні науки; вип. 23)
 18. Гриценко А.П.  Механізм формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). Бердянськ : БДПУ, 2013. № 3. С. 38-44.
 19. Гриценко А. П. Історія впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 7. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. – С. 249 – 252
 20. Гриценко А.П.  Методика формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 3. Бердянськ: БДПУ, 2014. С. 50-56. 

Публікації у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Гриценко А. П. Основні складові інформаційної компетентності майбутніх учителів історії. Український педагогічний журнал. 2018. № 4. С. 86‑90.
 2. Гриценко А. П. Психологічні аспекти формування інформаційно-комунікаційної компетентності у майбутніх учителів історії. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2018. Вип. 3. С. 58–65. DOI: https://doi.org/10.31376/2410-0897-2018-3-38-58-65.
 3. Hrytsenko A. P. Peculiarities of using information and reference multimedia publications in the process of future history teachers training. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія: Педагогічні науки. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. Вип. 3  (98). С. 90–98. DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(98).2019.90-98.
 4. Гриценко А. П. Особливості структури професійної компетентності майбутніх учителів історії в інформаційному суспільстві. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 68. С. 61–64.
 5. Гриценко А. П. Концепція формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. Вип. 62. С. 68–78. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/pedagogy/article/view/3254
 6. Гриценко А. П. Досвід умов формування професійної компетентності майбутніх учителів історії. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. № 2. С. 119–124.
 7. Гриценко А. Умови формування професійної компетентності в педагогічній практиці підготовки майбутніх учителів історії. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. 1. С. 245–254.
 8. Гриценко А. Теоретичні основи використання мультимедіа технологій у процесі викладання історії. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць / за ред. проф. Т. Степанової. Миколаїв: МНУ імені
  В. О. Сухомлинського, 2019. № 2 (65). С. 69–73.
 9. Гриценко А. Психолого-педагогічні аспекти використання мультимедійних технологій у процесі навчання історії студентів закладів вищої педагогічної освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2020. Вип. 1. С. 241‑247.
 10. Гриценко А. Досвід створення мультимедійного підручника з історії. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Т. 2.
  С. 152–156.
 11. Гриценко А. Упровадження спецкурсу «Мультимедійні технології в історичній освіті» в системі підготовки майбутніх учителів історії. Педагогічний альманах: зб. наук. праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. Вип. 45. С. 98–104.
 12. Сергієнко В. П., Гриценко А. П. Особливості класифікації мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення історії. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2020. Вип. 1 (42). С. 183–191.
 13. Гриценко А.П. Історіографія проблеми використання інформаційних ресурсів у практиці навчання історії. Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. К.: КУБГ, 2015. № 3 (11). С. 61-69 
 14.  Гриценко А.П. Перевірка ефективності авторської моделі формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії. Народна освіта. 2015.  Вип. 2 (26)
 15. Гриценко А. П. Родина Савичів – натхненники Сіверщини. Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Випуск 4. Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. С. 184 – 189
 16. Гриценко А. П. Вплив роду Савичів на історію України ХVІІІ століття. Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15–16 червня 2011 р., м. Суми). – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Суми РВВ СОІППО, 2011. С. 35 – 38.
 17. Гриценко А. П. До питання генеалогії роду Савичів. Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 5. Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. С. 195 – 200
 18. Гриценко А.П. Декабрист Олександр Бріген – популяризатор «Історії Русів». Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 6. Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. С. 317 – 320.  

Публікації, що засвідчують апробацію наукової діяльності:

 1. Гриценко А. П. Формування інформаційної компетентності майбутніми вчителями історії під час використання освітніх веб-сайтів та соціальних мереж. Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Слов’янськ, 4–5 жовтня 2018 р.). Слов’янськ, 2018. С. 281–284.
 2. Гриценко А. П. Формування медіаграмотності вчительства засобами «Вікіпедії» в умовах Нової Української школи. Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики. Суми, 2018. С. 146–
 3. Гриценко А. П. Особливості формування інформаційно-комунікативної компетентності у майбутніх учителів історії. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій: матеріали ІІ всеукр. наук. конф. (м. Дніпро, 26–27 жовтня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 5–6.
 4. Гриценко А. П. Зарубіжний досвід оцінювання рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності у вчителів. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: зб. тез І міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 9 листопада 2018 р.). Чернігів, 2018. С. 364–366.
 5. Гриценко А. П. Використання можливостей Вікіпедії в навчальному процесі. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка:зб. тез доп. V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 6 грудня 2018 р.). Суми, 2018. С. 33–
 6. Гриценко А. Особливості використання сучасних мультимедійних навчальних засобів з історії у закладах освіти. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. 2019. № 1. С. 16–22. URL: http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/175630/196217.
 7. Гриценко А. Зарубіжний досвід формування професійної компетентності у майбутніх учителів історії з використанням ІКТ. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: зб. наук. праць. Суми, 2019. URL: https://drive.google.com/file/d/1CVzCkMcjUmLJPogYCzVNzSteFK8_D96Z/view.
 8. Гриценко А. П. Методичні підходи до використання хмарних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів історії. Створення інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу освіти України: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 березня 2019 р.). Суми, 2019. С. 27–31.
 9. Гриценко А. П. Вплив мультимедійних технологій на розумову діяльність майбутніх учителів історії. Сучасні педагогіка та психологія: перспективи та пріоритетні напрямки наукових досліджень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12-13 липня 2019 р.). Київ, 2019. Ч. 1. С. 9–13.
 10. Гриценко А. П. Використання мультимедійних технологій у процесі навчання історії студентів закладів вищої педагогічної освіти. Моделі соціокультурного розвитку територійперспективи та можливості у світлі історичної спадщини сучасного та майбутнього: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 25-27 вересня 2019 р.). Суми, 2019. С. 287–292.
 11. Гриценко А. Роль когнітивної складової фахово-історичної компетенції у процесі формування у майбутніх учителів історії професійної компетентності. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: зб. тез І всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 30 вересня 2019 р.). Київ, 2019.  С. 36–39.
 12. Гриценко А. П. Принципи формування професійної компетентності майбутніх учителів історії з використанням мультимедійних технологій. Глухівські наукові читання – 2019. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали ІХ наук.-практ. інтернет-конф. молод. учених і студентів з міжнар. участю. (м. Глухів, 25–29 листопада 2019 р.). Глухів, 2019. URL: http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantiv-doktorantiv-tamolodykh-vchenykh.html.
 13. Гриценко А. Особливості концепції формування професійної компетентності майбутніх учителів історії з використанням мультимедійних технологій. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук: зб. матер. міжнар. наук.­практ. конф. (м. Луцьк, 5 грудня 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 64–66.
 14. Гриценко А. П. Визначення загальнодидактичних принципів у змісті і структурі мультимедійних підручників та посібників. Молодий вчений. Херсон: Гельветика, 2020. № 2 (78). С. 413–416. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-2-78-86.
 15. Гриценко А. П. Визначення концептуальних підходів формування професійної компетентності майбутніх учителів історії з використанням мультимедійних технологій. Освіта і суспільство: V міжнародний зб. наук. праць / під ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. Ополє: Видавництво Вищої школи управління і адміністрації в Ополє, Польща, 2020. С. 155–160.
 16. Гриценко А. П. Визначення концепції формування професійної компетентності майбутніх учителів історії з використанням мультимедійних технологій. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17–18 січня 2020 р.). Одеса, 2020. С. 128–130.
 17. Гриценко А. Педагогічні умови інтегрованого використання мультимедійних навчальних засобів у процесі фахової підготовки майбутніх учителів. Сolloquium-journal. Część 3. Pedagogical sciences. Warszawa, Poland, 2020. № 5 (57). P. 65–69.
 18. Гриценко А. П. Особливості побудови віртуального музею «Мультимедійна стрічка подій в історії української державності. Молодий вчений. Херсон: Гельветика, 2020. № 3 (79). С. 366–370. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-75.
 19. Гриценко А. П. Досвід використання електронного навчального посібника «Видатні особистості в історії України» з метою формування професійної компетентності майбутніх учителів історії. Сolloquium-journal. Część 3. Pedagogical sciences. Warszawa, Poland, 2020. № 7 (59). P. 29–31.
 20. Гриценко А. П. До питання використання мультимедійних навчальних засобів з історії. Копытинские чтения-4: материалы междунар. научн.-практ. конф. (г. Могилёв, Беларусь, 19–20 марта 2020 г.). Могилёв, 2020. С. 23–26.
 21. Hrytsenko A. Features of electronic textbooks and e-learning guides as a multimedia. Сolloquium-journalCzęść 3. Pedagogical sciences. Warszawa, 2020. № 12 (62). P. 60–64.
 22. Гриценко А. Педагогічне дослідження упровадження методичної системи формування професійної компетентності у майбутніх учителів історії. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: зб. наук. статей у 3‑х частинах. Суми, 2020. Ч. 2. С. 31–38.
 23. Гриценко А. П. Система формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки та її моделювання. Сolloquium-journal. Część 3. Pedagogical sciences. Warszawa, Poland, 2020. № 9 (61). P. 92–98.
 24. Гриценко А. П. Методи використання авторських мультимедійних навчальних засобів з історії. Modern science: problems and innovations: аbstracts of the 2nd International scientific and practical conference (Stockholm, May 3–5, 2020). Stockholm, 2020. P. 495–501.
 25. Sergienko V. P., Hrytsenko A. P. Establishment of an open educational environment in the process of professional training and retraining of teachers. Сolloquium-journalCzęść 3. Pedagogical sciences. Warszawa, Poland, 2020. № 14 (66). P. 64–67.
 26. Гриценко А. Методика використання можливостей «Вікіпедії» у процесі підготовки майбутніх учителів історії. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал / заг. ред. проф. Михайличенко О. В. Суми, 2020. Вип. 8. С. 3–7.
 27. Гриценко А. П. Діагностика рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх учителів історії. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з інтернет-підтримкою, присвяч. 185-річчю Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, 29–30 травня 2020 р.). Київ, 2020. С. 77–81.
 28. Гриценко А .П. Особливості фахової підготовки майбутніх учителів історії у процесі формування професійної компетентності. Сolloquium-journal. Część 3. Pedagogical sciences. Warszawa, Poland, 2020. № 15 (67). P. 71–75.
 29. Гриценко А. П. Проведення формувального етапу педагогічного дослідження впровадження методичної системи формування професійної компетентності. Topical issues of the development of modern science: аbstracts of the 10th International scientific and practical conference (Sofia, Bulgaria, June 4–6, 2020). Sofia, 2020. P. 224–234. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/TOPICAL-ISSUES-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-MODERN-SCIENCE_4-6.06.20.pdf.
 30. Курок О. І., Гриценко А. П. Досвід формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у Глухівському учительському інституті у 1874–1917 роках. Сіверщина в історії України: зб. наук. праць. Київ – Глухів, 2020. Вип. 13. С. 233–237.
 31. Гриценко А. П. Визначення концепції формування професійної компетентності майбутніх учителів історії з використанням мультимедійних технологій. Фактори розвитку педагогіки і психології в XX ст: зб. наук. робіт учасн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12–13 червня 2020 р.). Харків, 2020.
  С. 40‑43.
 32. Гриценко А. П. Значення компетентнісного підходу в розвитку вищої історичної освіти. Science, society, education: topical issues and development prospects: аbstracts of the 7th International scientific and practical conference. (Kharkiv, June 7–9, 2020). Kharkiv, 2020. P. 519–525. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_ TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_7-9.06.20.pdf.
 33. Сергієнко В. П., Гриценко А. П. Складові професійної компетентності учителів у процесі підвищення кваліфікації. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність: матеріали ІІ міжнар. наук. конф. (м. Дніпро, 26–27 червн. 2020 р.). Дніпро, 2020. С. 350–352.
 34. Сергієнко В. П., Гриценко А. П. Упровадження мультимедійних навчальних засобів до фахової підготовки та перепідготовки вчителів в умовах НУШ. Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики: матеріали ІІІ усеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Суми, 18–19 червня 2020 р.). Суми, 2020. С. 430–434.
 35. Гриценко А.П. Поняття інформаційний ресурс як дидактична категорія // Теорія і практика реалізації державних стандартів освітньої галузі «Суспільствознавство» в умовах реформування національної системи освіти : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 19-21 червня 2013 р.) – Миколаїв: ОІППО, 2013. – 80 с. – С. 29-30.
 36.  Гриценко А.П. Досвід формування інформаційної компетентності старшокласників у практиці навчання історії в школі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін [упоряд. Г.Г.Яковенко]. Х.: Видавництво Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2012. С. 55-59.
 37.  Гриценко А.П. Впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах другої половини ХІХ століття. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін / [упоряд. Г.Г.Яковенко]. Х.: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2013. С. 12-15.
 38.  Гриценко Андрій. Роль освітянських бібліотек при формуванні у старшокласників умінь використовувати сучасні інформаційні ресурси. Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. – 2014. – № 6. – С. 17-19.
 39.  Гриценко Андрій Новий державний стандарт та навчальні програми з історії як офіційні документи з формування в учнів умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії. Історія в сучасній школі. : науково-методичний журнал/ Міністерство освіти і науки України. – 2013. – N 11 (147). С. 32-34.  
 40.  Гриценко А. П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках. Історія та правознавство: науково-методичний журнал. 2010. № 25 (233). С. 6 – 8.

Навчальні посібники:

 1. Гриценко А. П. Усі уроки до курсу «Історія України». 10 клас. Стандартний та академічний рівні. Харків: Вид. група «Основа», 2012. 221[3] с.
 2. Гриценко А. П. Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 10 клас. Стандартний та академічний рівні. Харків: Вид. група «Основа», 2012. 239[1] с.
 3. Гриценко А. П. Усі уроки «Всесвітня історія». 7 клас. Харків: Вид. група «Основа», 2015. 190[2] с.
 4. Гриценко А. П. Усі уроки «Всесвітня історія». 8 клас. Харків: Вид. група «Основа», 2016. 174[2] с.
 5. Гриценко А. П. Усі уроки «Всесвітня історія». 9 клас. Харків: Вид. група «Основа», 2016. 235[5] с.
 6. Гриценко А. П. Всесвітня історія. 7 кл. (до підручника О. І. Пометун, Ю. Б. Малієнко). Харків: Вид. група «Основа», 2016. 72 с. (Серія «Мій конспект»).
 7. Гриценко А. П. Всесвітня історія. 8 кл. (за підручником Н. Г. Подаляк, І. Б. Лукач, Ю. Б. Малієнко). Харків: Вид. група «Основа», 2017. 86[2] с.
 8. Гриценко А. П. Всесвітня історія. 11 кл. Стандартний та академічний рівні. Харків: Вид. група «Основа», 2017. 80 с.
 9. Гриценко А. П. Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас. Харків: Вид. група «Основа», 2018. 144 с. (Серія «Мій конспект»).
 10. Гриценко А. П. Всесвітня історія. 7 клас. Харків: Вид. група «Основа», 2018. 87[1] с. (Серія «Мій конспект»).
 11. Гриценко А. П. Всесвітня історія. 8 клас. Харків: Вид. група «Основа», 2018. 79[1] с. (Серія «Мій конспект»).
 12. Гриценко А. П. Історія України. 8 кл. Компетентнісно орієнтовані завдання: посіб. для вчителя. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 48 с.
 13. Гриценко А. П. Історія України. 9 клас. Компетентнісно орієнтовані завдання: посібник для вчителя. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 48 с.
 14.  Гриценко А. П., Сергієнко В. П. Видатні особистості в історії України: Глухівський період в історії Гетьманщини: навч. посіб. Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2020. 73 с. URL: http://46.201.250.252/hdl.habdle.net/123456789/79(дата звернення: 03.09.2020).
 15. Гриценко А. П. Історія України. 9 клас. Компетентнісно орієнтовані завдання. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 48 с.
 16. Гриценко А. П. Історія України. 8 клас. Компетентнісно орієнтовані завдання. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 48 с.
 17. Гриценко А. П., Рубленко В. М. Пропедевтичний курс «Вступ до історії». 5 клас. Харків: Вид. група «Основа», 2019. 72 с. (Серія «Мій конспект»).

Підвищення кваліфікації: