Фольклорно-діалектологічна практика для здобувачів ННІФІ

Під час проходження фольклорно-діалектологічної практики здобувачі вищої освіти ознайомлюються зі зразками фольклору та живим говірковим мовленням; вчаться в польових умовах застосовувати методи збирання матеріалу, записувати наративи (нарації) від корінних жителів місцевості – носіїв мови та культури регіону; удосконалюють навички транскрибування, систематизації та класифікації матеріалу, його інтерпретації.           Мета практики – закріпити знання з усної народної творчості й української діалектології, зібрати новий емпіричний матеріал, що стане надійним джерелом для майбутніх наукових студій.

Спостереження здобувачів вищої освіти за уснопоетичним словом та діалектним мовленням позитивно впливають на всебічний розвиток майбутніх учителів-словесників: поглиблюють і розширюють знання з усної народної творчості та української діалектології; формують комунікативну компетентність; підвищують інтерес до мови, культури регіону; виробляють навички науково-дослідної роботи; розширюють науковий, лінгвістичний кругозір.

Схема освітньої компоненти:

1. Проведення настановчої конференції.

Ознайомлення з програмою практики. Зауваги до збирання та паспортизації матеріалу. Майстер-клас із запису матеріалу.

2. Виконання самостійної роботи.

Виїзд на місце проходження практики. Добір інформантів, знайомство з ними. Здійснення аудіо- чи/та відеофіксації матеріалу. Транскрибування матеріалу. Оформлення практики.

3. Проведення підсумкової конференції.

Під час захисту практики студенти розповідають про проходження практики, окреслюють виконану роботу, формулюють завдання практики і пояснюють їхнє виконання, інтерпретують отримані результати, презентують яскраві зразки фольклорних творів. Зразки діалектного мовлення наразі входять до сторінок української діалектної текстографії. Записи, зібрані студентами університету, увійшли до монографії «Скарби українських говорів: тексти про борщ».

Проте у період оголошення в Україні військового стану здобувачі освіти, які проживають на небезпечних територіях, не завжди мають можливість виконати завдання фольклорно-діалектологічної практики. Відтак, вони отримують індивідуальні творчі завдання, що передбачають аналіз фольклорного та діалектного текстів, розроблення тестових завдань за опрацьованими матеріалами, систематизація діалектної картотеки, підготовка тематичних презентації та доповідей тощо.