Дикань Руслан Сергійович

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

Тема дисертації:  «Політична діяльність Слободана Милошевича в епоху системної кризи та дезінтеграції Югославії» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № … від … жовтня  202…  року;  

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Чумаченко Олена Анатоліївна

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

Всеукраїнські конференції:

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

Профілі:

ORCID

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science