Чумаченко Олена Анатоліївна

Чумаченко Олена Анатоліївна, кандидат історичних наук (2002), доцент (2011), доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання

Директор Навчально-наукового інституту Філології та Історії

Вищу освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала» (спеціальність 07.00.01 – Історія України).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6889-5221

ResearcherID: https://www.researchgate.net/profile/Olena-Cumacenko/

Web of Science ResearcherID: ISV-4373-2023

Викладає навчальні дисципліни:

 • Нова історія країн Азії та Африки
 • Новітня історія країн Азії та Африки
 • Новітня історія країн Європи та Америки
 • Політико-правовий аспект діяльності Європейського Союзу
 • Історія міжнародних відносин у Новий час

Коло наукових інтересів – Європейський Союз у міжнародних відносинах. Є автором понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Академічний координатор робочої групи (модуль Жана Моне 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE)

Науковий керівник аспірантів:

Артемова Людмила Вікторівна

Клюєв Андрій Миколайович

Поскрипко Нікіта Станіславович

Здійснювала наукове керівництво науково-дослідною темою, результатом чого стало видання за її редакцією колективної монографії “Україна в умовах європейської інтеграції та глобалізації світу”.

1) Участь у міжнародних проєктах:

Автор та академічний координатор  проєкту (програми) Еразмус+ Модулі Жана Моне «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE (термін реалізації 22.10.2020 – 21.10.2023);

“Intercultural Communication in Education: Experience of Implementing Projects” within the implementation of Jean Monnet Module of the Erasmus+ Programme of the European Union “Ukraine – EU: Intercultural Communication in Education” (620354-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) Sloviansk, Ukraine May 20, 2021;

2006 – 2010 Участь у реалізації проєкту Tempus-TACIS JEP 26193-2005 “Аналіз криз та прийняття рішень в Україні”.

2) стажування за кордоном:

18 – 22 березня 2019 р. – викладання 8 ауд. год. лекцій з навчальної дисципліни «An Introduction to the European Integration: Historical Retrospective and Realities» англійською мовою в Університеті Афьон Коджатепе (м. Афьонкарахісар, Туреччина) в межах Програми академічної і кредитної мобільності Еразмус+ КА107 «Покращення якості міжнародних проєктів кредитної мобільності (KA107)» (Improving quality in international credit mobility (KA107) projects) в університеті Афьон Коджатепе (Туреччина) (Afyon Kocatepe University) (TURKEY) (ERASMUS Code: TR AFYON01);

04.05.2009 – 14.05.2009 – проведення лекцій для студентів магістратури «Аналіз криз та прийняття рішень», Римський Університет “La Sapienza” (Італія) на тему: «Геополітична ситуація в нових незалежних державах після розпаду СРСР» (модуль «Геополітика»);

19.02.2007 – 05.03.2007 – Стажування в Римському Університеті “La Sapienza” (Італія). Підготовка навчальної програми курсу “Міжнародні відносини та міжнародні організації” в межах проєкту Tempus-TACIS JEP 26193-2005 “Аналіз криз та прийняття рішень в Україні”

3) Участь в міжнародних конференціях (за кордоном офлайн):

21-22.03.2019 – модератор міжнародної наукової конференції «Третій міжнародний конгрес науки і освіти» (Афьонкарахісар, Туреччина) “The Third International Congress of Science and Education (ICSE)”, Afyonkassasiar (Turkey), March 21-24, 2019.

21-22 червня 2018 – виступ на міжнародній науковій конференції «1918 рік у Польщі й Литві з перспективи сучасної Центрально-Східної Європи: історія, політика і культура», Вільнюс (Литва) International Scientific Conference “1918 in Lithuania and Poland From a Modern Perspective of Central and Eastern Europe: History, Politics and Culture”, Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, Vilnius) 21th-22nd of June, 2018

20-22 липня 2015 – виступ на міжнародній конференції у Варшаві (Польша) 20-22 lipca 2015 r. Nadzwyczajny Zjazd Wschodniej Szkoły Letniej 2015. Międzynarodowa konferencja: Doświadczenie 25-lecia…

17.06.2010 – 19.16.2010 – міжнародна наукова конференція «Ізраїльсько-палестинський конфлікт: протистояння та шляхи подолання кризи» (Римський Університет “La Sapienza”, Італія).

Публікації у наукометричних виданнях:

 1. Чумаченко, О., & Понирко, М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ АКЦИЗНОЇ ВИННОЇ РЕФОРМИ РОСІЙСЬКОГО ІМПЕРСЬКОГО УРЯДУ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Сторінки історії, (56). https://doi.org/10.20535/2307-5244.56.2023.288765
 2. TRANSFORMATION OF UKRAINE’S CULTURAL HERITAGE AGAINST THE BACKGROUND OF HISTORICAL AND CULTURAL CHANGES: INTERNATIONAL ASPECT A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA UCRÂNIA NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS HISTÓRICAS E CULTURAIS: ASPECTO INTERNACIONAL

Публікації у фахових виданнях:

Курок, О., Гриценко, А., Чумаченко, О. Інститут адвокатури Чернігівської губернії 1885–1915 років: соціально-професійний портрет. Сіверянський літопис. 2023. No 6. С. 35–40 DOI:10.58407/litopis.230605

Гриценко, А., Прокопчук, В., & Чумаченко, О. (2023). Листи українського фізика П.Г. Борзяка до золотоніського краєзнавця М.Ф. Пономаренка. Консенсус, (4), 124-133. https://doi.org/10.31110/consensus/2023-04/124-133

Гриценко А. П., Курок О. І., Чумаченко О. А. Листи О. С. Скляренка до золотоніського краєзнавця М. Ф. Пономаренка (1963–1976 рр.). Сумська старовина. 2023. № LXIII. С. 45-58 DOI: https://doi.org/10.21272/starovyna.2023.63.4

Українські літописи, щоденники-хроніки ХVІІ–ХVІІІ ст. про економіку та грошовий обіг Гетьманщини DOI: doi.org/10.21272/shaj.2022.i39.p.5 . Сумський історико-архівний журнал. 2022. № XXXIX С. (0,9 д.а) (у співаторстві Клюєв А.М.)

 1. Заклади початкової освіти дорослого населення на Сумщині наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія, 9/51, 94‒109. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.9/51.254456 (у співавторстві Гриценко А.П., Курок О.І.)
 2. Початковий період кампанії ліквідації неписьменності на Сумщині у 20-х роках ХХ ст.: агітація за грамотність, заохочення до навчання та ідеологічний чинник (за документами Державного архіву Сумської області). Сумський історико-архівний журнал. 2022. № XXXVІІI. С. 48-56. DOI: doi.org/10.21272/shaj.2022.i38.p.48 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88629 (у співавторстві Гриценко А.П., Прокопчук В.С.)
 3. Благодійні ініціативи Терещенків у соціально-гуманітарному просторі Глухова: лікарня св. Єфросинії . Сіверянський літопис. 2022. № 1. С. 25-29. (у співавторстві Артемова Л.В.)
 4. Засоби активізації євроінтеграційних студій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (на прикладі курсу «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність»). Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2021. Вип. 3 (47). С. 36-46. (у співавторстві Зінченко В.П.)
 5. Підготовка робітничих кадрів для фермерських господарств України: педагогічний аспект. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2021, Вип. 1 (45). С. 198-204. (у співавторстві Росновський М.Г.)
 6. Turkey – European Economic Community relations from the Ankara Agreement signing to the Turkey’s application for EU membership . Історичні студії суспільного прогресу: електронний науковий журнал / [редкол. : Курок О. І. (гол.), Чумаченко О. А (заст. гол. ред.), Крижанівський В. М. (відп. секр.)]. Випуск VII. Глухів, 2019. 257 с.(у співавторстві Elif Yazit). С. 67-74. DOI: 10.31376/2411-5177-2019-7-67-74
 7. Регіональний підхід Європейського Союзу до Західних Балкан в другій половині 1990-х рр. Проблеми міжнародних відносин. 2018. № 14. С. 139 – 160.
 8. The Formation of a European Security and Defence Policy and the first EU missions in the Western Balkans. Історичні студії суспільного прогресу: електронний науковий журнал. Вип. V. Глухів, 2017. C. 346–348.
 9. Формування функції антикризового управління Європейського Союзу в безпековій сфері на рубежі ХХ – ХХІ століть. Етнічна історія народів Європи: зб. наук. пр.  Вип. 48. К., 2016. С. 133–137.
 10. Політика Європейського Союзу щодо Республіки Македонія в 1990-х роках. Історичні студії суспільного прогресу. 2016. Вип. 4. С. 47–55.
 11. Місії Європейського Союзу з антикризового регулювання в Македонії 2003–2005 рр. Література та культура Полісся. Вип. 85. Серія «Історичні науки». №6 / відп. ред. і упоряд. Г.В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. С. 190–199.
 12. Деякі аспекти діяльності Українського національного союзу (1918 р.) за спогадами Микити Шаповала. Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. К. : КиМУ, 2014. Вип. 9. С. 221-237.
 13. Микита Шаповал між есерівськими переконаннями та політичними реаліями (січень – квітень 1919 року). Історичні студії суспільного прогресу / [редкол. : Курок О.І. (гол.), Гирич Я.М. (заст. гол. ред.), Крижанівський В.М., Чумаченко О.А. (відп. ред.)]. Глухів: РВВ ГНПУ ім. О.Довженка. 2014. С. 20-26.
 14. Стратегічне партнерство Європейського Союзу і Китаю: 10 років потому. Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. К.: КиМУ, 2013. Вип. 7. C. 37-48.
 15. Поліцейська місія Європейського Союзу в Боснії і Герцеговині: розвиток інституційного виміру // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. К. : КиМУ, 2013. Вип. 6. C. 28 – 44.
 16. Середземноморська політика Європейського Союзу 2005 – 2008 роками // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. К. : КиМУ, 2011. Вип. 2. С. 264 – 280.
 17. Східне партнерство Європейського Союзу: особливості двосторонніх відносин і багатостороннього виміру // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. К. : КиМУ, 2012. Вип. 5. C. 328 – 342.
 18. Східне партнерство для України: наближення до ЄС чи підміна перспективи членства. Вісник Київського міжнародного університету. Серія: міжнародні  відносини / редколегія: А.І. Некряч (голова) та ін. К. : КиМУ, 2010. Вип. 10. С. 197-207.
 19. Політика розширення Європейського Союзу в Західних Балканах: основні ризики та шляхи їх подолання. Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. К. : КиМУ, 2010. Вип. 1. C. 108-119.

Сертифікати та відзнаки