Аспірантура

Освітньо-наукову програму «Історія та археологія» зі спеціальності 032 Історія та археологія розроблено з урахуванням сучасних вимог суспільства відповідно до 9 рівня НРК України, третього циклу QF for EHEA та 9 рівня EQF for LLL.


Програму зорієнтовано на наукові дослідження із продукування нових знань розробки ефективних способів функціонування та розвитку гуманітарної галузі з урахуванням сучасних тенденцій розвитку європейської освітньої системи, що мають широке практичне застосування на національному та регіональному рівнях.
2010 р. в Університеті почала функціонувати кафедра історії (від 2014 р. – кафедра історії, правознавства та методики навчання). Відтоді науковий потенціал кафедри посилювався, про що свідчить випуск кафедрою фахового збірника наукових праць «Історичні студії суспільного прогресу» , в якому публікувалися й аспіранти за ОНП.


З вересня 2015 р. кафедрою історії, правознавства та методики навчання факультету філології та історії (від 01.01.2021 – Навчально-науковий інститут філології та історії) здійснюється навчання магістрів за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)», що сприяло започаткуванню освітньо-наукової програми «Історія та археологія» зі спеціальності 032 Історія та археологія.


Спеціальність 032 Історія та археологія була запроваджена постановою КМУ «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» №266 від 29.04.2015 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №674 від 27.09.2016, №53 від 01.02.2017, №762 від 7.07.2021).


ОНП зі спеціальності 032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки затверджено на засіданні вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка 21.06.2017 р., протокол № 14. Перший набір здобувачів відбувся у вересні 2017 р. в кількості двох осіб денної форми навчання (С.Базиль, С.Морозов); захист С.Базиль відбувся 09.11.2020 р. у Спеціалізованій вченій раді ДФ 26.373.002 у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10).


Особливістю освітньо-наукової програми є глибоке врахування регіонального контексту, а саме: соціально-економічної історії України в сер. ХVII – поч. ХХ ст. включно з історією регіону Сіверщини та Глухова як столиці лівобережної Гетьманщини, історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка – першого закладу вищої педагогічної освіти в Україні. Водночас в ОНП сфокусовано увагу на дослідженні сучасних міжнародних відносин та інтеграційних процесів, зокрема, від жовтня 2020 р. кафедра історії, правознавства та методики навчання реалізовує проєкт Еразмус+ Модуль Жана Моне “Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність”, до виконання якого долучено здобувачів освіти за ОНП.