Артюх В’ячеслав Олексійович

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання

Освіта:

1982–1987 – Сумський державний педагогічний інститут імені А.С.Макаренка (Спеціальність «Історія та педагогіка», кваліфікація: вчитель історії та суспільствознавства. Ступінь вищої освіти: Спеціаліст.

Науковий ступінь:

2001 – кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. Тема дисертації: «Природа національного міфу: історико-філософський контекст».

Вчене звання:

2004 доцент.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

art64@ukr.net

ПРОФІЛІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:

Google Академія

Web of Science

ORCID

Список наукових праць

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук:

 1. Природа національного міфу: історико-філософський контекст: дис. … канд. філос. наук: спец. 09.00.05. Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка: [б. в.], 2000. 162 с.
 2. Природа національного міфу: історико-філософський контекст: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет. Київ : [б.в.], 2001. 21 с.

Монографії

 • Артюх В. Тяглість історії й історія тяглості: українська філософсько-історична думка першої половини ХХ століття. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 266 с.
 • Практичні аспекти філософії часу : колективна монографія / за ред. Є. О. Лебедя. Суми : СумДУ, 2017. С. 94–104.

Збірники документів

 • Українська історіософія (ХІХ–ХХ ст.): антологія: у 2 частинах / упор. В. Артюх. Суми: Сумський державний університет, 2011. Ч. 1. 250 с.; Ч. 2. 271 с.
 • Інакодумство на Сумщині. Збірник документів та матеріалів (1955–1990) / Упорядники: Артюх В. О., Іванущенко Г. М., Садівничий В. О. Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2012. 300 с. (у співавторстві).
 • Товариство «Просвіта» на Сумщині. Документи і матеріали: у 2 т. / упорядники: Артюх В. О., Іванущенко Г.М. Суми: Триторія, 2022. Т. 1 (1917–1923). 436 с.; Т. 2 (1941–2017). 360 с. (у співавторстві).

Навчально-методичні видання

 • Українська і зарубіжна культура: Методична розробка курсу / І. Мозговий, В. Артюх, О. Луценко, В. Глушко; Упорядник І. Мозговий. Суми: Ред.-вид. відділ СДПУ, 2000. 74 с. (у співавторстві).
 • Релігієзнавство: Методичні матеріали з курсу / Укл. В. Артюх, В. Видишенко, В. Столярова. Суми: СумДПУ ім. А. Макаренка, 2002. 47 с. (у співавторстві).
 • Програма спецкурсу «Порівняльна міфологія» (додаткові матеріали з курсу «Релігієзнавство») для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання / Укладач В. Артюх. Суми: Вид-во СумДУ, 2003. 34 с.
 • Українська філософсько-історична думка (перша половина ХХ століття): Хрестоматія / Укладач В. Артюх. Суми: Вид-во СумДУ, 2004. 276 с.
 • Методичні рекомендації до виконання обов’язкових домашніх завдань з філософії / Укладач В. Артюх. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 52 с.
 • Релігієзнавство. Методичні вказівки до вивчення курсу / Укладачі: В.В. Опанасюк, В.О. Артюх, І.В. Загряжський. Суми: Вид-во СумДУ, 2007. 48 с. (у співавторстві).
 • Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання / Укладач В. О. Артюх. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 130 с.

Статті у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Web of Science та Scopus:

 1.  Wiaczeslaw Artiuch. Swiatipogladowe zasady badan historyczno-filozoficznych Dmytra Czyzewskiego. Studia Warminskie. Olsztyn, 2016. T. 53. S. 55–66. (Web of Science)
https://doi.org/10.31648/sw.88

Статті опубліковані у фахових наукових виданнях України

 1. Артюх В.О. Про деякі тлумачення терміна «національний міф». Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Сер.: Філософія. Політологія. К., 2000. Вип. 32. С. 5–8.
 2. Артюх В. Міф та нація. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Дрогобич: Вимір, 2000. Вип. 6. С. 15–24.
 3. Артюх В. Апологія історії: Джамбатіста Віко. Філософські науки: Зб. наук. праць. Суми, 2002. С. 176–182.
 4.  Артюх В. Національна ідентичність та місце історії в її структурі. Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка. Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2002. Вип. 6. С. 14–23.
 5. Артюх В. Про історіософію Дмитра Донцова. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ ім. І. Франка. Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2002. Випуск десятий. С. 57–66.
 6. Артюх В. Про міфічне та національне в українському неоязичництві. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. Тернопіль, 2002. № 8. С. 107–110.
 7. Артюх В. Про конструювання традиції в історіософії українського елітаризму. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. Тернопіль, 2002. № 9. С. 118–123.
 8. Артюх В. Категорія світогляду в історико-філософських студіях Дмитра Чижевського. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Дрогобич: Вимір, 2005. Випуск п’ятнадцятий. С. 14–23.
 9. Артюх В. Проблема епохи в історіософії Віктора Петрова. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. Випуск 4 (17). С. 136–142.
 10. Артюх В. Неокантіанство в історичному пізнанні: версія Богдана Кістяківського. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Вимір, 2006. Випуск сімнадцятий. Філософія. С. 84–93.
 11. Артюх В. Про одне історіософське уявлення в памфлетах Миколи Хвильового. Сумська старовина. 2006. № XVII-XIX. С. 65–74.
 12. Артюх В. Філософсько-історичні ідеї у творчості Дмитра Чижевського. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Філософія. Політологія. Вип. 81–83. К., 2006. Вип. 83. С. 131–134.
 13. Артюх В. Консервативна історіософія В’ячеслава Липинського. Сумська старовина. 2006. № ХХ. С. 115 – 128).
 14. Артюх В. Про елементи міфічного в конструюванні української національної ідентичності (на прикладі публіцистики М. Костомарова та Д. Донцова). Вісник Сумського державного університету. Сер.: Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. № 2. С. 10–19.
 15. Артюх В. Юліан Вассиян: історія, історіософія, історична пам’ять. Сумська старовина. Суми, 2008. № XXV. С. 229–238
 16. Артюх В. Ще раз про розуміння поступу Іваном Франком. Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Науково-видавничий центр ДДПУ імені Івана Франка, 2008. Випуск вісімнадцятий. Філософія. С. 64–77.
 17. Артюх В. Про деякі історіософські ідеї в публіцистиці Миколи Шлемкевича: спроба екзистенціальної інтерпретації. Філологічні трактати. Суми, 2009. № 3–4. С. 5–14.
 18. Артюх В. Ідея поступу в українській консервативній історіософії 20-х років ХХ століття. Філософія науки: традиції та інновації. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. № 1 (2). С. 157–162.
 19. Артюх В. Поняття «традиція» в українській консервативно-націоналістичній історіософії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер.: «Теорія культури і філософія науки»: Зб. наукових праць. Харків, 2010. Випуск 39. С. 47–52.
 20. Артюх В., Садівничий В. «Покаяльний» лист поета Миколи Данька. Сумський історико-архівний журнал. Суми, 2010 № VIII-IX. С. 129–135.
 21. Артюх В. Основні напрямки розвитку історіософських ідей в українській філософській культурі ІІ пол. ХІХ – І пол. ХХ століть. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. Вип. 25. Філософія. С. 32–51. (стаття перша).
 22. Артюх В. Основні напрямки розвитку історіософських ідей в українській філософській культурі ІІ пол. ХІХ – І пол. ХХ століть. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. Випуск 27. Філософія. С. 4–22. (стаття друга).
 23. Артюх В. Позитивізм в історіософії Івана Франка. Українське літературознавство. Львів, 2011. Вип. 74. С. 86–92.
 24. Артюх В. О. Історіософія Миколи Костомарова. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 995. Серія «Теорія культури і філософія науки»: Збірник наукових праць. Харків, 2012. Випуск 46. С. 128–133.
 25. Артюх В. О. Історіософія Пантелеймона Куліша. Сумська старовина. Суми, 2012. № XXXVI-XXXVII. C. 117–126.
 26. Артюх В. Філософсько-історичні ідеї Михайла Драгоманова і позитивізм. Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Редакційно-видавничий центр ДДПУ імені Івана Франка, 2012. Випуск двадцять шостий. Філософія. С. 166–179.
 27. Артюх В. Філософія історії екзистенціалізму та її українські аналоги. Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Сер.: Теорія культури і філософія науки. Вип. 49.  Харків, 2014. С. 148–154.
 28. Артюх В. Ідеологія народництва як ціннісний контекст філософських поглядів українських інтелектуалів кінця ХІХ – початку ХХ століть. Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 30. Філософія. С. 79–90.
 29. Артюх В. Інакодумство на Сумщині: контури й орієнтири. Сумська старовина. 2014. № XLV. С. 77–91.
 30. Артюх В. Як став можливим український філософський процес? Філософія освіти. 2014.  № 1 (14).  С. 296–310.
 31. Артюх В. Темпорально-просторові схеми вітчизняної історії в історіософії українського волюнтаризму. Світогляд – Філософія – Релігія: Збірник наукових праць. Суми: Світ друку, 2015. Вип. 9. С. 55–65.
 32. Vyacheslav Artyukh. Mykhailo Drahomanov: History and progress. Світогляд – Філософія – Релігія: Збірник наукових праць. Суми: СумДУ, 2017. Вип. 12. С. 55–65.
 33. Артюх В. Історичний матеріалізм в українській філософській культурі 20-х років ХХ століття. Світогляд – Філософія – Релігія. Суми: СумДУ, 2018. Вип. 13. С. 5–13.
 34. Артюх В. «Просвіти» Липоводолинщини в 1917–1922 роках. Сумська старовина. 2019. № LV. С. 79–90.
 35. Артюх В., Іванущенко Г. Джерела до історії Товариства «Просвіта» в Сумах (1917–1918 рр.). Сумський історико-архівний журнал. 2019. № ХХХІІІ. С. 33–46.
 36. Артюх В. Творення культу Тараса Шевченка на теренах Сумщини в роки Української революції (1917–1921). Сумська старовина. 2020. № LVI. C. 38–57.
 37. Артюх В. Пантелеймон Куліш про «українську ідею» та «русский мир». Світогляд – Філософія – Релігія. Суми: ТОВ «Коллаж-Принт», 2020. Вип. 15. С. 5–13.
 38. Артюх В. «Просвіти» Конотопського повіту в 1917-1923 рр. Консенсус. 2021. № 1. С. 7–18
 39. Артюх В. «Просвіти» Охтирського повіту в 1917-1922 рр. Сумська старовина. 2021. № LIX. С. 66–75.
 40. Артюх В. Національні образи Григорія Сковороди. Філософська думка. 2022. № 4. С. 91–104.
 41. Артюх В. Про використання образу Сковороди та його філософських поглядів в ідеологічних побудовах представників української діаспори ІІ половини ХХ ст. Філософія освіти. 2022. № 2. С. 37–47.

Статті опубліковані у періодичних наукових виданнях інших держав

 • Артюх В. Вячеслав Липинский о национальной аристократии. Философия элитологии. Сборник трудов Первого Всероссийского элитологического конгресса с международным участием. Т. 3. Ростов н/Д: Ростовское книжное издательство, 2013. С. 305–308.
 • Артюх В. История как объект философствования в творчестве Дмытра Чижевского. Культурология в контексте гуманитарного знания. Сборник статей: в 3 ч. Ч. 1. Курск: Курск. гос. ун-т, 2013. С. 29–36.
 • Артюх В. Це слов’янське слово «історіософія». Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die kraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013 Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München-Berlin, 2014. S. 478–487.
 • Артюх В. Украинский философский процесс: история и аксиология // Homo Philosophus. W 45. Rocznice urodzin prof. zw. dr hab. Wojciecha Slomskiego, Dr h.c. Multiplex. Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacji, 2015. S. 9–28.
 • Vyacheslav Artyukh. Elements of positivism in the Ukrainian philosophy and culture of the second half of the 19th century. Studia Historiae Scientiarum. Kraków, 2017. Vol. 16. P. 123–144.
 • Артюх В. «Русский мир» у Пантелеймона Куліша // ХІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2020. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. Georg Olms Verlag UB Ludwig-Maximilians München, 2021. P. 670–676.

Публікації в інших виданнях

 • Артюх В. Чому, як і для чого конструюють минуле? Визвольний шлях. 2004. Кн. 5. С. 4–10.
 • Артюх В. Значення міту для пошуку сакрального першочасу. Визвольний шлях. 2004. Кн. 6. С. 27–35.
 • Артюх В. Кант про свободу як передумову громадянського суспільства. Сходини. 2004. № 10. С. 2–3.
 • Артюх В. Замальовки про національне. Визвольний шлях. 2005. Кн. 2. С. 38–45.
 • Артюх В. Євразійство contra українство: про дискусію між М. Трубецьким та Д. Дорошенком. Україна в контексті євроінтеграції: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. С. 181–182.
 • Артюх В. Принципи зміни топографічних назв в м. Суми. Експерт: Сумський аналітичний журнал. 2005. № 10. С. 37–41.
 • Артюх В. Про тлумачення феномена міфу Олександром Потебнею. Проблеми розвитку фольклористичної думки на Сумщині. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції. Суми: Вид-чий центр СумДПУ ім. А. Макаренка, 2005. С. 3–6.
 • Артюх В. Дещо про політику історичної пам’яті. Експерт. Сумський аналітичний журнал. 2006. № 14. С. 56–60.
 • Артюх В. Про тлумачення Дмитром Донцовим деяких ідей Григорія Сковороди. Учення Григорія Сковороди про дух, духовність та істину: історія і сучасність: Матеріали ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції (3–5 грудня 2007 року). Суми: Вид-во СумДУ, 2007. С. 39–41.
 • Артюх В. «Креоли» й українці. Літературна Україна. 2008. № 44 (13 листопада). С. 3.
 • Артюх В. «Філософія є, власне, ностальгія, потяг повсюди бути вдома». Резонанс. 20009. № 1-2. С. 7.
 • Артюх В. Вчення Григорія Сковороди про матерію в інтерпретації Віктора Петрова. Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції до 287-ліття з дня народження Г. С. Сковороди (17–19 грудня 2009 року). Суми: Вид-во СумДУ, 2009. С. 27–28.
 • Артюх В. Про наративно-лінгвістичний поворот в історіології. Філософія мови: текст, образ, реальність: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. С. 102–104.
 • Артюх В. Трансцендентальна інтерпретація міфологічної картини світу. Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету Сумського державного університету (20–25 квітня 2009 року). Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина друга. С. 168–173.
 • Артюх В. Про роль концепту «історична пам’ять» в ідеології державотворення. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 травня 2009 року, м. Суми). Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми: Вид-во «Фабрика друку», 2009. С. 208–210.
 • Артюх В., Садівничий В. Інакодумство на Конотопщині: визначення контурів. Конотопські читання. Конотоп, 2010. Вип. І: Збірник наукових праць за результатами Конотопських читань 2010. С. 21–29.
 • Артюх В. Курська Корінна ікона як дзеркало «русского міра» в Сумах. Ярмарок. 2011. №42 (20 жовтня). С. 4.
 • Артюх В. Українські інтелектуали ХХ століття про термін «історіософія». «Дні науки філософського факультету–2013». Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету–2013», (16–17 квітня 2013 року): Матеріали доповідей та виступів. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. Ч. 2. С. 7–8.
 • Артюх В. Що таке історична пам’ять? Гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм: матеріали доповідей та виступів Міжнародної науково-теоретичної конференції, м. Суми, 19–20 квітня 2013 року. Суми: Сумський державний університет, 2013. С. 3–9.
 • Артюх В. Історія та екзистенція. Гуманізм. Людина. Екзистенція. Матеріали 25-х Міжнародних філософських читань (Дрогобич, 11–12 жовтня 2013 року). Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університет імені Івана Франка, 2013. С. 127–133.
 • Артюх В. Рецензія на: Курбатов Сергій. Феномен університету в контексті часових та просторових викликів: монографія. Суми: Університетська книга, 2014. 262 с. Світогляд – Філософія – Релігія: Збірник наукових праць. Суми: Світ друку, 2015. Вип. 9. С. 161-163.
 • Артюх В. Про контекстуальні фактори націоналізації української філософії. «Дні науки філософського факультету–2015». Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету–2015», (21–22 квітня 2015 року): Матеріали доповідей та виступів. К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. Ч. 2. С. 4–5.
 • Артюх В. Про зміну комуністичної топоніміки у місті Суми. Historians. 2016. URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/istoriya-i-pamyat-vazhki-pitannya/1960-v-yacheslav-artyukh-pro-zminu-komunistychnoyi-toponimiky-u-misti-sumy
 • Артюх В. Новітня історія сумської топоніміки. AD FONTES! 2016. URL: http://art64.blogspot.com/2013/12/blog-post_1120.html
 • Артюх В.О. Минуле як об’єкт практичного використання. Читання пам’яті Івана Бойченка – 2017. Людина. Історія. Господарство : Всеукраїнський круглий стіл (27 жовтня  2017 р.): [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. Київ: Знання України, 2017. С. 31-32.
 • Артюх В. Про тлумачення категорій історичного матеріалізму Володимиром Юринцем. Читання пам’яті Івана Бойченка–2018. Людина. Історія. Господарство: Всеукраїнський круглий стіл (26 жовтня 2018 р.). К., 2018. C. 39–43.
 • Артюх В.О. Про історіософські ідеї у Михайла Грушевського. Дні науки філософського факультету – 2018. Міжнародна наукова конференція (26–27 квітня 2018 року). Матеріали доповідей та виступів. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2018. Ч. 1. С. 74–77.
 • Артюх В. Путивльська «Просвіта» в 1941-1943 рр. Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної конференції. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2019. С. 28–32.
 • Артюх В. «Хутірська філософія» Пантелеймона Куліша як вияв міфу «вкоріненості». Штрихи до портрету П. Куліша на тлі сучасності: збірник матеріалів круглого столу з он-лайн зв’язком 12 вересня 1919 р., м. Суми. Суми: Триторія, 2019. С. 5–12.
 • Артюх В. Що таке історичний факт? // Сумщина. Велика спадщина. Краєзнавство / за заг. ред О. Корнієнка, авт.-упор. О. Кисельов. Суми: Університетська книга, 2019. С. 247–248.
 • Артюх В. З історії товариства «Просвіта» на Сумщині (1917–1923 рр.). Конотопські читання. Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2020. Вип. ХІ. С. 40–64.
 • Артюх В. Сумська «Просвіта» в 1917–1918 рр. Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. С. 338–348.
 • Артюх В. Про розуміння екзистенціальної філософії українськими інтелектуалами-емігрантами 40–50-х рр. ХХ ст. століття. Категорії. Читання пам’яті Івана Бойченка – 2020. Людина. Історія. Категорії. Збірник наукових матеріалів. К.: Знання України, 2020. С. 25–34.
 • Артюх В. Проблема історичної епохи в історіософських візіях інтелектуалів української діаспори 40-х років ХХ століття. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том ССLXXIV. Праці Історично-філософської секції. Львів, 2021. С. 619–832.
 • Артюх В. Концепт «русского мира» та українофільство другої пол. ХІХ ст. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 29 квітня, 2022 р.). Суми: СумДУ, 20022. С. 11–19.
 • Артюх В. Про управління історичною пам’яттю. Категорії. За матеріалами Всеукраїнського круглого столу «Читання пам’яті Івана Бойченка-2022. Людина. Історія. Мир і війна» (21 жовтня 2022 р.): Збірник наукових матеріалів. К.: Знання України, 2022. С. 34–38.
 • Артюх В., Іванущенко Г. Дерусифікація сумської топоніміки та історичної пам’яті. Сумський історичний портал. 2022. URL: https://history.sumy.ua/actually/9509-chy-bude-derusyfikovana-sumska-toponimika.html
 • Артюх В. Микола Хвильовий та його варіант геополітичної ідеї «Україна між Заходом і Сходом». Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (1 грудня 2022 р., Суми). Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. С. 63–68.
 • Артюх В. Що вважати історичним міфом? Глухівські історико-філософські читання пам’яті Валерія Бєлашова, Мечислава Заремського, Віктора Заїки та Юрія Коваленка: збірник наукових праць / редкол.: Гриценко А.П., голова, Чумаченко О.А., співголова та ін. Глухів: Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, 2023. Вип. 1. С. 139–144.