Артемова Людмила Вікторівна

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: заочна

Тема дисертації: “Соціально-гуманітарний простір Глухова як об’єкт меценатської діяльності Терещенків” (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 5 від 28 жовтня 2020  року;

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Чумаченко Олена Анатоліївна

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

1. Артемова Л.В. Перші благодійні ініціативи родини Терещенків у Глухові. Дитячий притулок (1871–1915 рр.). Сіверщина в історії України. 2021. № 14. С. 197–200.

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

1. Артемова Л.В. Меценатська діяльність Терещенків у Глухові. Історіографія проблеми. Краєзнавство та краєзнавці: досвід минулого та сьогоденні завдання (до 120-річчя від дня народження професора А.Г. Слюсарського): зб. наук. праць 38-ї міжнар. краєзн. конф. молод. учених (Харків, 4 грудня 2020). Харків, 2020. С. 13–15.

2. Артемова Л.В. Туристичний Терещенківськознавчий Глухів. XГлухівські наукові читання – 2020Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів (9–11 грудня 2020 року, Глухів) / за заг. ред. О.І. Луценка. Глухів, 2020. С. 4–6.

3. Артемова Л.В. До питання щодо заснування у м. Глухові дворянином Терещенком дитячого притулку (1871 р.). Матеріали щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених : зб. матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції. Частина 2 (здобувач ОНС «Доктор філософії), 11–12 березня 2021 р. Глухів, 2021. С. 118–121.  

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

1. XXXVIII Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство та краєзнавці: досвід минулого та сьогоденні завдання (до 120-річчя від дня народження професора А.Г. Слюсарського)», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 4 грудня 2020 року. Тема «Меценатська діяльність Терещенків у Глухові. Історіографія проблеми».

2. Х Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук», Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів, 9–11 грудня 2020 року. Тема «Туристичний Терещенківськознавчий Глухів».

Всеукраїнські конференції:

1. Дев’ятнадцята науково-практична конференція «Сіверщина в історії України», Національний заповідник «Глухів», Інститут історії України Національної академії наук України, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, Глухів, 26–28 травня 2021 року. Тема «Перші благодійні ініціативи родини Терещенків у Глухові. Дитячий притулок (1871–1915 рр.)

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

Профілі:

ORCID 

GoogleАкадемія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science