Артемова Людмила Вікторівна

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: заочна

Тема дисертації: “Соціально-гуманітарний простір Глухова як об’єкт меценатської діяльності Терещенків” (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 5 від 28 жовтня 2020  року;

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Чумаченко Олена Анатоліївна

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

1. Артемова Л.В. Перші благодійні ініціативи родини Терещенків у Глухові. Дитячий притулок (1871–1915 рр.). Сіверщина в історії України. 2021. № 14. С. 197–200.

Список праць:

  1. Артемова Л., Чумаченко О. Благодійні ініціативи Терещенків у соціально-гуманітарному просторі Глухова: лікарня св. Єфросинії. Сівєрянський літопис. 2022. № 1. С. 25–29.
  2. Артемова Л. Найвеличніший меценатський проєкт Терещенків у Глухові – Трьох-Анастасіївська церква. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: історичні науки. 2022. Вип. 57. С. 9–16.
  3. Артемова Л.В. Меценатська діяльність Терещенків у Глухові. Історіографія проблеми. Краєзнавство та краєзнавці: досвід минулого та сьогоденні завдання (до 120-річчя від дня народження професора А.Г. Слюсарського): зб. наук. праць 38-ї міжнар. краєзн. конф. молод. учених (Харків, 4 грудня 2020). Харків, 2020. С. 13–15.
  4. Артемова Л.В. Туристичний Терещенківськознавчий Глухів. X Глухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів (9–11 грудня 2020 року, Глухів) / за заг. ред. О.І. Луценка. Глухів, 2020. С. 4–6.
  5. Артемова Л.В. До питання щодо заснування у м. Глухові дворянином Терещенком дитячого притулку (1871 р.). Матеріали щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених : зб. матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції. Частина 2 (здобувач ОНС «Доктор філософії), 11–12 березня 2021 р. Глухів, 2021. С. 118–121.
  6. Артемова Л.В. Перші благодійні ініціативи родини Терещенків у Глухові. Дитячий притулок (1871–1915 рр.). Сіверщина в історії України. 2021. №14. С. 197–200.
  7. Артемова Л. Соціальна та підприємницька благодійність Терещенків у Глухові. Матеріали щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів фахової передвищої, вищої освіти молодих учених «Освіта та наука XXI століття: молодіжний вимір»: зб. матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції, 14 квітня 2022 р. Глухів. 2022. С. 37–38.
  8. Артемова Л. Солодка високорентабельність або чому цукроваріння сприяло розвиткові благодійних атракцій Терещенків у Глухові. Сіверщина в історії України. 2022. № 14 (у друці).
  9. Артемова Л.В. Соціальна відповідальність та підприємницька благодійність Терещенків як елемент національної конкурентоспроможності у контексті локальної історії. Актуальніпитання дослідження вітчизняної історії й викладання предметів громадянської таісторичної освітньої галузі в умовах НУШ. Випуск 1 : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції з міжнародною участю. 17 листопада 2022 року. Глухів : ГНПУ, 2022. С.26–28.

Апробація результатів дослідження:

1. XXXVIII Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство та краєзнавці: досвід минулого та сьогоденні завдання (до 120-річчя від дня народження професора А.Г. Слюсарського)», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 4 грудня 2020 року. Тема «Меценатська діяльність Терещенків у Глухові. Історіографія проблеми».

2. Х Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук», Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів, 9–11 грудня 2020 року. Тема «Туристичний Терещенківськознавчий Глухів».

3. Всеукраїнська інтернет-конференція «Актуальні питання дослідження вітчизняної історії й викладання предметів громадянської та історичної освітньої галузі в умовах НУШ». 17 листопада 2022 року. Тема «Соціальна відповідальність та підприємницька благодійність Терещенків як елемент національної конкурентоспроможності у контексті локальної історії».

4. Дев’ятнадцята науково-практична конференція «Сіверщина в історії України», Національний заповідник «Глухів», Інститут історії України Національної академії наук України, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, Глухів, 26–28 травня 2021 року. Тема «Перші благодійні ініціативи родини Терещенків у Глухові. Дитячий притулок (1871–1915 рр.)

5. Щорічна звітна науково-практична конференції здобувачів фахової передвищої, вищої освіти молодих учених «Освіта та наука XXI століття: молодіжний вимір». Міністерство освіти і науки України, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. 14 квітня 2022 року. Тема «Соціальна та підприємницька благодійність Терещенків у Глухові».

6. «I Новгород-Сіверські історичні читання. 2021». Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник «Слово о полку Ігоревім», Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Чернігівська обласна організація Національної Спілки краєзнавців України, м. Новгород-Сіверський. 15 вересня 2021 року. Тема «З історії функціонування дитячого притулку Терещенка в Глухові (1871–1913 рр.)».

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

Профілі:

ORCID 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5119-2466

GoogleАкадемія

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8omiOpMAAAAJ&hl=uk

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AHB-8624-2022